Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2750
Title: Причини, діагностика та лікування синдрому Меллорі-Вайсса
Other Titles: Causes, diagnosis and treatment of Mallory-Weiss syndrome
Authors: Шапринський, В.О.
Дзьоба, А.І.
Keywords: синдром Меллорі-Вайсса, патогенез, кровотеча, портальна гіпертензія, лікування
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Шапринський, В. О. Причини, діагностика та лікування синдрому Меллорі-Вайсса [Текст] / В. О. Шапринський, А. І. Дзьоба // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Спектраль, 2014. – Вип. 1(49). – С. 186–191. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 191 (10 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Вивчено гістологічні зміни езофагокардіальної ділянки в умовах портальної гіпертензії в експерименті. У відповідь на підвищення портального венозного тиску в ділянці стравохідно-шлункового переходу відбувається виражене новоутворення судин. Вени переважно розташовані у власній пластинці слизової оболонки та є продовженням кардіального венозного сплетіння, не мають повноцінної судинної стінки, котра значно потоншена, атрофована та більш схильна до розриву. Ці зміни обумовлюють ерозійно-виразкові ураження слизової. Проведено ретроспективний аналіз результатів лікування 127 та проспективне дослідження 25 хворих на синдром Меллорі-Вайсса. Встановлена частота виявлення фонових захворювань – хронічного гепатиту, грижі стравохідного розтвору діафрагми, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки. Висока ча- стота виявлення хронічного гепатиту, грижі стравохідного розтвору діафрагми свідчать про причинно- наслідковий зв’язок. На ступінь крововтрати мали вплив наявність хронічного гепатиту, грижі стравохідного розтвору діафрагми, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Поєднання хронічного гепатиту з грижею стравохідного розтвору діафрагми значно збільшує частку важчих ступенів крововтрати. Консервативно проліковано 94,1% хворих. Частота рецидивів кровотеч – 5,9%. Загальна летальність – 3,3%. Ключові слова: синдром Меллорі-Вайсса, патогенез, кровотеча, портальна гіпертензія, лікування
Description: Studied the histological changes of esophageal-gastric area in terms of portal hypertension in the experiment. In response to the increase of portal venous pressure in the area of esophageal-gastric transition occurs the appearance of the new vessels. Veins, mainly located in the lamina propria mucosa and are a continuation of the cardiac venous plexus, dont have complete vessel wall, which is much thinned, atrophied and more prone to rupture. These changes cause erosive and ulcerative lesions. A retrospective analysis of the treatment of 127 patients and prospective study of 25 patients with the Mallory – Weiss syndrome were done. Installed the background incidence of diseases – chronic hepatitis, hiatal hernia, gastric ulcer and duodenal ulcer. The high incidence of chronic hepatitis, hiatal hernia indicates the cause – effect relationship. The degree of blood loss was influenced by the presence of chronic hepatitis, hiatal hernia, ulcers of the stomach and duodenum. The combination of chronic hepatitis with hiatal hernia increases the proportion of more severe degrees of bleeding. Conservatively treated 94.1% of patients. Rebleeding rate – 5.9%. The total mortality of 3.3%. Key words: Mallory-Weiss syndrome, pathogenesis, bleeding, portal hypertension, treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2750
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (49) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.