Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30401
Title: Introducing the form of addres "comrade" in ukrainian society in the 20-30-s of the 20 th centry, and its consequences
Authors: Serhiienko, Serhiy
Keywords: comrade, relationship, the Bolsheviks, authorities, youth
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Довбищенко, М. В. Забутий нащадок козацького гетьмана: Луцько-Острозький єпископ Йосиф Виговський (1660-1730) (спроби біографічної рекомендації) [Текст] / М. В. Довбищенко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 10-19. – Бібліогр.:с17 (26 назв). – Рез. укр.,англ.
Abstract: Based on the literature, periodicals, and archival documents, the process of introducing a new form of address of «Comrade» («Tovary`sh») has been considered and the main reason for the ruling party to conduct this process has been indicated. It is emphasized that the new form of address had a significant impact on young people who lacked life experience. The consequences of introducing the form of address of «Comrade» in Ukrainian society are determined. By introducing the form of address of «Comrade» into usage, the Bolsheviks aimed to unite society under their banner. However, the very essence of such a form of address did not tolerate falsehood, and when it was used to address all people, they distorted the meaning of the word of «comrade», which could not but affect its role in the society. Once upon a time in the communication of the young revolutionaries, it was in its place, but in everyday life of the 1920s and 1930s, the form of address of «Comrade» was artificial, contrived and unnatural. Only people united by common interests, ideas, goals could be comrades. The Ukrainian society in the 20-30’s did not generally meet those criteria. Therefore, that form of address did not become traditional in communication, although it was widely used under pressure from the authorities. However, the form of address of “Comrade” helped the Bolsheviks to unite a significant part of the youth, who, under certain circumstances, believed in the possibility of creating a just society without grievances and faults. In its turn, it contributed to strengthening the power structures and, in particular, the army. It must be said that the intellectual upper crust of the society understood that the form of address of “Comrade” appropriate in the circle of like-minded people was not suitable for interpersonal communication in everyday life.
На основі літератури, періодичних видань та архівних документів розглянуто процес впровадження в життя нової форми звертання «товариш» та вказано основну причину запуску правлячою партією цього процесу. Підкреслено, що нова форма звертання мала значний вплив на молодь, якій не вистачало життєвого досвіду. Визначені наслідки впровадження форми звертання «товариш» в українському суспільстві. Впроваджуючи в обіг звертання «товариш», більшовики мали на меті згуртувати суспільство під своїм прапором. Але сама суть такої форми звертання не терпіла фальші і коли таким чином зверталися до всіх людей, то відбувалося перекручування змісту слова «товариш», що не могло не вплинути на його значення у суспільстві. Колись у спілкуванні молодих революціонерів воно було доречним, але в повсякденному житті 1920 – 1930-х років звертання «товариш» було штучним, надуманим та неприродним. Товаришами могли бути лише люди, які пов’язані спільними інтересами, ідеями, метою. Українське суспільство 20-30-х рр. ХХ ст. у цілому таким критеріям не відповідало. Тому дана форма звертання не стала традиційною у спілкуванні, хоча під тиском влади застосовувалася досить широко. Однак, звертання «товариш» допомогло більшовикам згуртувати значну частину молоді, яка в силу певних обставин повірила у можливість створення цілком справедливого суспільства без кривд і недоліків. Це, в свою чергу, посприяло зміцненню владних структур і, зокрема, армії. Інтелектуальна верхівка суспільства розуміла, що звертання «товариш», котре було цілком відповідним у колі однодумців, не підходило для міжособового спілкування у повсякденному житті.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30401
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.