Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31482
Title: Державний режим: критерії ідентифікації
Authors: Попович, Терезія Петрівна
Івашкович, Іван Іванович
Keywords: державний режим, критерії ідентифікації державного режиму, демократія, права людини, свобода, state regime, criteria for state regime identification, democracy, human rights, freedom
Issue Date: 2019
Citation: Попович Т.П., Івашкович І.І. Державний режим: критерії ідентифікації. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Випуск 4. Том 1. С. 31-36.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню критеріїв, які використовують для ідентифікації та розмежування державних режимів. Так, вказано, що класифікація державних режимів здійснюється по-різному. Зокрема, автор зазначає, що до основи оцінки режиму, який панує в конкретній державі, можна віднести: порядок формування органів державної влади (вибори, процедура призначення); легітимацію суб’єктів, що володіють владними повноваженнями з боку суспільства; ступінь централізації державного апарату; поділ влади на три гілки; міру участі народу у державотворенні; розвиненість громадянського суспільства; ступінь участі опозиції у процесах здійснення державної влади; організацію політичної системи; додержання прав і свобод громадян; забезпечення функціонування ефективного механізму захисту прав людини; незалежність і відсутність тиску на засоби масової інформації; організацію системи судоустрою та забезпечення права на справедливий суд тощо. Також у роботі акцентовано увагу на оцінюванні державних режимів однією із найбільш відомих міжнародних правозахисних організацій «Freedom House», котра на основі ряду критеріїв, зокрема і тих, що наведені вище, здійснює аналіз відповідності організації публічної влади тим вимогам, які ставляться до розвинених демократій і держав, котрі пропагують демократичні цінності. До того ж, розглянуто статистичні дані «Freedom House» щодо України за останні роки. Окрім того, розглянуто діяльність Бюро демократії, прав людини і праці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, яке щорічно готує «Доповіді про становище з правами людини в країнах світу» та надає їх результати американському конгресу. Ці доповіді повинні містити інформацію про всі країни, які отримують допомогу від Сполучених Штатів Америки, а також і про всі держави-члени ООН. Саме на основі цих доповідей, з урахуванням висвітленого у них стану дотримання прав людини, парламент США приймає рішення щодо надання майбутньої допомоги певним країнам у різних сферах
The article deals with the criteria that are used to identify and differentiate state regimes. Yes, it is stated that the classification of state regimes is different. In particular, the author notes that the basis for assessing the regime prevailing in a particular country can be attributed to: the order of formation of state authorities (elections, appointment procedure); legitimation of subjects with power over the society; the degree of centralization of the state apparatus; division of power into three branches; the extent of people’s participation in government formation; the development of civil society; the degree of participation of the opposition in the exercise of state power; organization of the political system; respect for the rights and freedoms of citizens; ensuring the functioning of an effective human rights protection mechanism; independence and lack of pressure on the media; organization of the judicial system and ensuring the right to a fair court, etc. The paper also focuses on evaluating state regimes by one of the most famous international human rights organizations, Freedom House, which, on the basis of a number of criteria, including the above, analyzes the suitability of public authorities to the requirements that currently apply to developed democracies and states that promote democratic values. In addition, the Freedom House statistics for Ukraine in recent years are reviewed. In addition, the activities of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor of the State Department of the United States of America, which annually prepares “Human Rights Reports in the World” and presents their findings to the US Congress, are reviewed. These reports should include information on all countries receiving assistance from the United States of America, as well as all UN member states. It is on the basis of these reports, taking into account the enlightened status of human rights, the US Parliament decides to provide future assistance to certain countries in various fields
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31482
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.