Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14774
Title: Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
Other Titles: Outsourcing as a instrument for enhancing competitiveness of enterprises
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Салдан, Тетяна Юріївна
Keywords: аутсорсинг, екстерналізація, спеціалізація, бізнес-процес, «бухгалтери, що приходять»
Issue Date: 2015
Publisher: Мукачівський державний університет
Series/Report no.: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка;
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі розвитку аутсорсингу в Україні. Досліджено доцільність передачі деяких функцій виробництва на аутсорсинг з метою покращення економічного становища підприємства та отримання додаткових вигод за рахунок концентрації зусиль на найбільш економічно вигідних бізнес-процесах. Основним завданням визначено обґрунтування сутності поняття «аутсорсинг», узагальнення та систематизація визначень, методів реалізації аутсорсингу в системі управління підприємствами, а також розробка пропозицій щодо їх розвитку. Проаналізовано аутсорсинг як один з методів оптимізації витрат на сучасному етапі розвитку підприємства. Розкрито передумови виникнення аутсорсингу в світі. Розглянуто теоретичні основи використання аутсорсингу на підприємстві з метою зниження витрат на виробництво, покращення якості і підвищення конкурентоздатності продукції. Виділені основні фактори, що зумовлюють необхідність прийняття рішення про аутсорсинг. Науковий пошук, проведений шляхом порівняння, дав змогу визначити, як змінився погляд на джерела конкурентних переваг компанії за останні роки. Визначено передумови переходу аутсорсингу на якісно новий, стратегічний рівень, що пов'язано зі зміною функціонального підходу до бізнес-процесів на процесний. Досліджено теоретико-практичні підходи щодо формування сприятливого середовища для розвитку аутсорсингу в Україні. Висвітлено світовий досвід використання аутсорсингу. Окреслені проблеми і перспективи розвитку аутсорсингу на території України. Доведена необхідність підтримки державою даного напрямку діяльності, вдосконалення контролю за діяльністю аутсорсера та покращення якості партнерських відносин, а також необхідність вдосконалення українського законодавства в сфері аутсорсингу. Практичну значущість становить дослідження еволюційного процесу формування середовища для ефективного функціонування підприємств на основі аутсорсингу. Дані аналізу засновують інформаційну базу для визначення перспективних напрямів впровадження аутсорсингу в Україні. Узагальнення науково-теоретичних і практичних підходів щодо розвитку аутсорсингу сприяло окресленню перспективних напрямів впровадження аутсорсингу в Україні. Ключові слова: аутсорсинг, екстерналізація, спеціалізація, бізнес-процес, «бухгалтери, що приходять»
The issue of outsourcing in Ukraine has been considered in the article. Feasibility of transferring some functions to outsource production to improve the economic situation of the company and acquiring additional benefits concentrating on the most cost-effective business processes have been investigated. The main objective are justification of the essence of the concept "outsourcing", generalization and systematization of definitions and methods of implementing outsourcing in the system of management, and elaboration of proposals for their development. Outsourcing as a method of cost optimization in the current development of the company has been analyzed. The appearance of outsourcing in the world has been revealed. Theoretical basics of outsourcing implementation on the enterprise aimed to reduce the production costs, improve the quality and competitiveness of products have been considered. Basic factors contributing to the necessity in taking decision on outsourcing have been identified. Scientific research conducted by comparisons allowed determining how opinion has changed on the source of competitive advantage in recent years. Preconditions of outsourcing transition to a new, strategic level, reflecting a change in the functional approach to business process as a process one have been determined. Theoretical and practical approaches to creating a favorable environment for the development of outsourcing in Ukraine have been studied. The global experience of outsourcing has been highlighted. Problems and prospects of development of outsourcing in Ukraine have been outlined. The necessity of state support for this business, improvement of control over the activities of outsourcer and improvement the quality of partnerships and the need to improve Ukrainian legislation on outsourcing have been proved. The practical significance is the study of the evolutionary process of formation environment for the effective functioning of enterprises through outsourcing. Analysis data establish an information base for identifying promising areas of outsourcing in Ukraine. Synthesis of scientific-theoretical and practical approaches to development of outsourcing contributed to outlining promising areas of outsourcing in Ukraine. Keywords: outsourcing, externalization , specialization, business process, "coming accountants".
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14774
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ.pdf568.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.