Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25427
Title: Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі
Other Titles: Причини замедления роста мировой экономики и моровой торговли
Causes of facilitating growth of the world economy and world trade
Authors: Іващенко, М. В.
Руда, Д. К.
Keywords: циклічність глобальної економіки, «четверта технологічна революція», уповільнення зростання світової економіки, помірне зростання експорту та імпорту, структурні чинники впливу на торгівлю, «тарифна війна», торгові суперечки, "fourth technological revolution", slower growth of the world economy, moderate growth of exports and imports, structural factors of trade influence, tariff war, trade disputes, cyclicality of the global economy
Issue Date: 2019
Publisher: Гельветика
Citation: Іващенко, М. В., Руда Д. К. Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі / М. В. Іващенко, Д. К. Руда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2019. – Вип. 24, №Ч.2. – С. 33–36. – Рез. рос., англ. – Бібліогр. : с. 35 (9 назв).
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі. На основі аналізу статистичних даних простежено помірне зростання експорту та імпорту в розвинутих країнах. Також спостерігається розвиток глобальних торгових дисбалансів, пов’язаних із перевищенням грошової вартості товарів, які експортують країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою, над вартістю товарів, які вони імпор- тують. Простежено структурні чинники, які впливають на торгівлю, обертаються валютно-фінансовими збитками і перешкоджають ефективній роботі підприємств на зовнішніх ринках. Досліджено ризики для глобальних економічних перспектив, серед яких: подальший відтік капіталу з ринків, що розвиваються, через триваюче посилення готівки цен- тральними банками в країнах із розвиненою економікою; «тарифна війна», що назріває та тягне за собою підвищення процентних ставок; зростання боргового навантаження та економічна невизначеність. Узагальнено аналітичні оцінки уповільнення темпів зростання світової економіки різних міжнародних фінансових організацій: загальне уповільнення зростання в країнах із ринком, що формується; проблеми в макроекономічних пропорціях Китаю; торгові суперечки між США та Китаєм; зниження цін на біржові товари і поступове посилення грошово-кредитних умов в США. Підхід до комплексу локальних і глобальних причин удосконалено залученням до аналізу принципу циклічності глобальної економіки, пов'язаного з технологічними змінами та переходом на поновлювані джерела енергії так званої «четвер- тої технологічної революції». Доведено, що уповільнення зростання світової економіки є довгостроковим трендом, пов'язаним із впливом кількох чинників: досягненням розвиненими економіками потенційних меж зростання; регу- лярними фінансовими кризами, частота та інтенсивність яких ростуть, а також системою світових фінансових ринків і колосальних дисбалансів.
Статья посвящена актуальной проблеме замедления роста мировой экономики и мировой торговли. На основе анализа статистических данных прослеживается умеренный рост экспорта и импорта в развитых странах. Также наблюдается развитие глобальных торговых дисбалансов, таких как превышение денежной стоимости товаров, экспортируемых развивающимися странами и странами с переходной экономикой в мире, над стоимостью товаров, которые они импортируют. Прослежены структурные факторы, которые влияют на торговлю, оборачиваются валютно- финансовыми убытками и препятствуют эффективной работе предприятий на внешних рынках. Исследованы риски для глобальных экономических перспектив: дальнейший отток капитала из развивающихся рынков из-за продолжа- ющегося усиления наличности центральными банками в странах с развитой экономикой; «тарифная война», что на- зревает и влечет за собой повышение процентных ставок; рост долговой нагрузки и экономическая неопределенность. Обобщены аналитические оценки замедления темпов роста мировой экономики различных международных финан- совых организаций: общее замедление роста в странах с формирующимся рынком; проблемы в макроэкономических пропорциях Китая; торговые споры между США и Китаем; снижение цен на биржевые товары и постепенное ужесто- чение денежно-кредитных условий в США. Подход к комплексу локальных и глобальных причин усовершенствован привлечением к анализу принципа цикличности глобальной экономики, связанного с технологическими изменениями и переходом на возобновляемые источники энергии, так называемой «четвертой технологической революции». Доказано, что замедление роста мировой экономики является долгосрочным трендом, связанным с влиянием нескольких факто- ров: достижением развитыми экономиками потенциальных пределов роста; регулярными финансовыми кризисами, частота и интенсивность которых растут, а также системой мировых финансовых рынков и колоссальных дисбалансов.
The article is devoted to the actual problem of slowdown of growth of the world economy and world trade. The purpose of the study, carried out in the article, is to identify the nature of the reasons for the slowdown in the growth of the world economy. On the basis of the analysis of statistical data, a moderate growth of exports and imports in developed countries was observed. There is also a development of global trade imbalances associated with the excess of the monetary value of goods exporting developing countries and countries in transition to the world over the value of the goods they import. Traces the structural factors that affect trade, turn into monetary and financial losses and impede the effective operation of enterprises in foreign markets. The risks to global economic prospects are investigated: the further outflow of capital from emerging markets due to the continued strengthening of cash by central banks in advanced economies; A "tariff war" that breaks up and entails an increase in interest rates; growth of debt load and economic uncertainty. The analytical estimates of the slowdown in the growth rate of the world economy of various international financial organizations are generalized: the general slowdown in emerging markets; problems in macroeconomic proportions of China; trade disputes between the US and China; lower commodity prices and a gradual increase in monetary conditions in the US. The approach to the complex of local and global causes has been enhanced by involving in the analysis of the principle of the cyclicality of global economies associated with technological change and the transition to renewable energy sources, the so-called "fourth technological revolution". Therefore, we can see a cycle along a sinusoid at a recession now. However, then, after this technological update, you can again expect a cycle of growth of the sinusoid. It has been proved that the slowdown in the growth of the world economy is a long-term trend associated with the influence of several factors: the achievement of potential growth boundaries by developed economies; regular financial crises, the frequency and intensity of which are rising, as well as the system of world financial markets and huge imbalances.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25427
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24 Частина 2 - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іващенко М. В., Руда Д. К..pdf281.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.