Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31605
Title: ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D)
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Issue Date: 2020
Publisher: Ужгород: Видавництво ПП "АУТДОР-ШАРК"
Abstract: У навчально-методичному посібнику вміщено робочу програму навчальної дисципліни «Презентація наукових результатів та управління науковими процесами» для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньонауковому) рівні доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальностей 051 Економіка, 052 Політологія, 054 Соціологія та галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини освітніх програм «Економіка», «Політологія», «Соціологія», «Міжнародні економічні відносини». До навчально-методичного посібника також включені плани семінарських занять, питання для самоперевірки засвоєних знань та самостійної роботи.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31605
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Презентація.pdf760.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.