Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДьолог, О. С.-
dc.date.accessioned2021-01-19T13:11:28Z-
dc.date.available2021-01-19T13:11:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationДьолог, О. С. Лексичні англіцизми як особливість сучасної мовної моди / О. С. Дьолог // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Т. 1, №Вип. 13. – С. 43-47. – Рез., укр., англ. – Бібліогр: с. 47 (6 назв)uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32540-
dc.description.abstractСучасне мовознавство велику увагу приділяє дослідженню комунікативної природи мови. Вивчення питання про те, як людина використовує мову як знаряддя спілкування, набуває сьогодні все більшої актуальності. Саме тому дана стаття присвячена проблемі сучасної мовної моди, що виявляється в офіційному і повсякденному спілкуванні українською мовою. Зокрема, розглянуто використання лексичних англіцизмів у сучасному українському мовленні. Англіцизми досліджуються як певна особливість сучасної мовної моди. У статті поданий аналіз використання новітніх англіцизмів у сучасному українському мовленні з погляду мовної моди. Розглянуто поняття теоретичної моделі мовної моди, подано опис її основних характеристик. Зазначено, що мовна мода – це культурологічне, соціальне та соціолінгвістичне явище. Не існує стандартів мовної поведінки і об’єктів, які б були первинно і внаслідок власних внутрішніх властивостей модними. Проте вони стають такими тоді, коли набувають модних значень. У статті зазначається, що сучасність – фундаментальна цінність у структурі мовної моди. Сучасність асоціюється з прогресивністю, готовністю до змін і творчості, вона протистоїть рутині й консерватизму. Проблема поширеного розповсюдження англіцизмів є сьогодні актуальною для багатьох сучасних мов, у тому числі і для сучасної української мови. Лексика завжди перебуває під суттєвим впливом позамовної дійсності і найбільш повно відображує динаміку зміни мови та схильність її до модних тенденцій. На сучасному етапі розвитку сучасної української літературної мови мода на запозичені англійські слова і словосполучення є достатньо активною. У ході дослідження проблеми використання англомовних елементів у сучасному українському мовленні звернено увагу на випадки невмотивованого використання англійських найменувань навіть за наявності українських відповідників. У статті представлено приклади адаптації лексичних англіцизмів до української мовної системи. Зазначено, що активне вживання англіцизмів в українському офіційному і повсякденному мовленні є однією з рис сучасної мовної моди.uk
dc.description.abstractModern philology pays a lot of attention for learning about communicative nature of language. Learning how people are using language for communication is getting more important today that before. Because of it this article is about modern language fashion which is used in formal and informal communication in Ukrainian language. For example there are information about using of anglicisms in modern Ukrainian language. Anglicisms are explored as a kind of specific of modern language fashion. In this article is analysis of using of new anglicisms in modern Ukrainian language from the point of language fashion. Also there is information about technical model of language fashion and information about its main characteristics. Also is mentioned, that language fashion is culturological, social and sociolinguistic phenomenon. There are no rules or standards of language behavior and objects, which could be fashioned because of its characteristics. But they become fashioned when those gets fashioned meanings. In this article is also mentioned that modernity is important in the structure of language fashion. Modernity is associated with progress and readiness for changes, its stay against routine and conservatism in language and society. Problem of using of anglicisms is relevant for many modern languages. Ukrainian language is not an exception. Vocabulary is always under hard control of extralinguistic reality, and represents dynamics of changes of language and modern tendencies in it also. On the present stage of development of modern Ukrainian literary language the process of fashion of borrowing of English words and idioms is active enough. Also in studying of problem of using anglicisms in modern Ukrainian language is paid attention on causes of unmotivated using of English terms in situation when there are Ukrainian analogues of it. There are in this article also examples of adaptation of lexical anglicisms to Ukrainian language system. Also is mentioned that active using of anglicisms in Ukrainian formal and informal language is one of characteristic of modern language fashion.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВидавничий дім "Гельветика"uk
dc.subjectмоваuk
dc.subjectнеологізмuk
dc.subjectмовна модаuk
dc.subjectангліцизмuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectмовна адаптаціяuk
dc.subjectзапозиченняuk
dc.subjectлексична інтерференціяuk
dc.subjectlanguageuk
dc.subjectneologismuk
dc.subjectAnglicismuk
dc.subjectlanguage fashionuk
dc.subjectspeech adaptationuk
dc.subjectinnovationsuk
dc.subjectborrowinguk
dc.subjectlanguage interferenceuk
dc.titleЛексичні англіцизми як особливість сучасної мовної модиuk
dc.title.alternativeANGLICISMS IN VOCABULARY AS A SPECIFIC OF MODERN LANGUAGE FASHIONen
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 13 Том 1 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛЕКСИЧНІ АНГЛІЦИЗМИ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ.pdf377.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.