Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10774
Title: Умови кооперування селянських домогосподарств
Other Titles: Conditions of Households Peasant Cooperation
Authors: Збарська, А.В.
Шпак, О.О.
Keywords: кооператив, трансформація, розвиток, пріоритет, аграрний, формування, реформування, інтеграція
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Збарська, А. В. Умови кооперування селянських домогосподарств [Текст] / А. В. Збарська, О. О. Шпак // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – Вип.1(47). Т.2 – С. 324–329. – Бібліогр. : с. 328–329 (14 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Розкрито роль і місце кооперації в аграрній сфері економіки, визначено шляхи подальшого розвитку кооперативів та основні види перспективних кооперативних структур і пріоритети в розвитку сільськогосподарських кооперативів. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм розвитку виробничої та обслуговуючої кооперації в аграрному виробництві та її значення для національної економіки. Висвітлено тенденції сільського розвитку коопераційних процесів, впливу на ці процеси внутрішніх і зовнішніх чинників. Акцентовано увагу на ефективності діяльності організаційно-правових структур в умовах кооперування, роль кооперації у підвищенні результативності сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що за досліджений період в Україні помітно збільшилася кількість обслуговуючих кооперативів за їхнім видовим складом. Винятком є лише переробні та група інших кооперативних формувань, кількість яких дещо скоротилася. Відповідно трансформувалась і структура кооперативів. Ключові слова: кооператив, трансформація, розвиток, пріоритет, аграрний, формування, реформування, інтеграція.
The role and place of cooperation in agricultural sector of economy were discovered. Ways of further development of cooperatives and main types of perspective cooperative structures and priorities of agricultural cooperatives development were determined. Organizational and economic mechanism of development industrial and service cooperatives in agricultural production and its importance for national economy were grounded. Trends of rural development cooperative processes and an influence on these processes by internal and external factors were elucidated. In article was paid attention on the business activity effectiveness in cooperation, the role of cooperation for increasing effectiveness of agricultural production. It was determined that in the analyzed period in Ukraine the number of service cooperatives, for their species composition, was significantly increased. The only exception is processing cooperatives and group of other cooperative formations which number was a little bit reduced. Thus, the structure of cooperatives was transformed. Keywords: cooperative, transformation, development, priority agricultural, development, reform, integration.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10774
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (47) Том 2 - 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УМОВИ КООПЕРУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ.pdf720.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.