Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11518
Title: Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., акція, акціонер, види акцій, проста акція, привілейована акція, золота акція, бездокументарна акція, конвертація акцій, способи конвертації акцій.
Issue Date: 2010
Citation: Заборовський В.В. Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Заборовський Віктор Вікторович. – О., 2010. – 222 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному аналізу правової природи акції та процедури її конвертації. Особлива увага приділена аналізу фундаментальних ознак акції як різновиду цінних паперів. Зроблено висновок про те, що акція є корпоративним цінним папером. Проведено аналіз цивільно-правової сутності бездокументарних цінних паперів, зокрема акцій, та досліджено способи захисту власників таких цінних паперів. Окрему увагу приділено дослідженню основних критеріїв класифікації акцій (прості акції і привілейовані акції; акції публічних та акції приватних акціонерних товариств; іменні акції та акції на пред’явника), а також досліджено цивільно-правову сутність такої конструкції, як “золота акція”. Подано також загальну характеристику процедури конвертації акцій та способів її проведення. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовано конкретні рекомендації з удосконалення законодавства і практики його застосування.
Type: Text
Publication type: Дисертація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11518
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.