Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12040
Title: Роль протокової системи підшлункової залози у патогенезі утворення псевдокіст
Other Titles: Strait system role of the pancreas in the pathogenesis of pancreatic pseudocysts
Authors: Русин, Василь Іванович
Болдіжар, Олександр Олександрович
Мартяшов, А.В.
Keywords: протокова система, псевдокісти підшлункової залози
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Роль протокової системи підшлункової залози у патогенезі утворення псевдокіст [Текст] / В. І. Русин, О. О. Болдіжар, А. В. Мартяшов // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / голов. ред. А.С.Головацький. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип. 37. – С. 170–175. – Бібліогр.: с. 175 (6 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Роль протокової системи підшлункової залози (ПЗ) у патогенезі виникнення псевдокіст (ПК) підшлункової залози ще достатньо не вивчена. Більша частина ПК пов’язана із панкреатичними протоками (ПП) і містить велику кількість харчоперетворюючих ферментів. ПК у половині випадків може розвинутися після гострого панкреатиту, коли некроз перипанкреатичних тканин може досягти ступеня їх розрідження з наступною організацією і формуванням ПК, яка може сполучатися із панкреатичною протокою. У формуванні клініко-морфологічних варіантів гострого панкреатиту суттєву роль відіграє стан протокової системи, особливо тіла та хвоста ПЗ. З метою вивчення стану ПЗ та її протокової системи 156 пацієнтам виконана ендоскопічна ретроградна панкреато- холангіографія (ЕРПХГ). У морфологічній частині роботи використані планіметричні та рентгенологічні методи вивчення ПЗ та її проток (20 препаратів ПЗ у нормі та 20 аутопсичних препаратів хворих на деструктивний панкреатит). При сформованих псевдокістах, синтопічно розташованих до шлунка та дванадцятипалої кишки, ендоскопічні способи дренування можуть стати альтернативою відкритим операціям внутрішнього дренування. Ключові слова: протокова система, псевдокісти підшлункової залози
Strait system role of the pancreas in the pathogenesis of pseudocysts (PC) of the pancreas is not yet sufficiently studied. Most of the pseudocysts connected to the pancreatic duct and contain many enzymes. PC in half of cases can develop after acute pancreatitis when necrosis around the pancreas fabrics can achieve their degree of dilution with the following organizations and the formation of a PC that can connect with pancreatic Strait. In forming our clinic – morphological variants of acute pancreatitis a significant role pancreatic Strait system, especially the body and tail. In order to study the pancreas and its Strait system of 156 patients performed retrograde pancreaticocholangiography. In the morphological part of the used planimetryc and X-ray methods of studying the pancreas and its channel (20 pancreas in normal and 20 patients on autopsy destructive pancreatitis). When formed pseudocysts, syntopic located in the stomach and duodenum, endoscopic drainage ways may be an option open internal drainage operations. Key words: Strait system, pseudocysts of pancreas
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12040
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 37 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.