Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12052
Title: Рівні, типи та функції руського посадництва (кін. ІХ – поч. ХІІ ст.)
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: посадництво, Київська Русь, адміністративно-територіальний устрій
Issue Date: 2007
Publisher: Грані
Citation: Мателешко Ю.П. Рівні, типи та функції руського посадництва (кін. ІХ – поч. ХІІ ст.) / Ю.П.Мателешко // Грані. – 2007. – № 3. – С. 8-12.
Abstract: Автор виділяє вертикальну і горизонтальну структури руського посадництва, визначає його функції та особливості функціонування. За впливовістю посадництво мало два рівні: посадництво синів (племінників) великого князя і мужів останнього. Представники першого рівня були більш самостійними у своїй діяльності, другі більше залежали від князя. Скелет Руської держави базувався на першому рівні посадництва (головне місто - великі міста), що і визначило його рихлість як політичного утворення. Другий рівень переважав в більш дрібних структурах (великі міста - малі міста), які відзначалися більшою міцністю і об'єктивно вели країну на шлях роздробленості. Посадництво могло бути як "сидячим", так і "рухомим". Причому "походники", в силу своєї більшої прив'язаності до центральної влади, більш тісніше "зв'язували" місця і центр. Протягом кін. ІХ - поч. ХІІ ст. виділяються основні шість функцій посадників: фіскальна, військова, судова, поліцейська, релігійна і будівельна.
Автор выделяет вертикальную и горизонтальную структуры руского посадничества, определяет его функции и особенности функционирования. За влиятельностью посадничество имело два уровни: посадничество сынов (племянников) большого князя и мужей последнего. Представители первого уровня были более самостоятельными в своей деятельности, вторые больше зависели от князя. Скелет Руского государства базировался на первом уровне посадничества (главный город - большие города), что и определило его рыхлость как политического образования. Второй уровень преобладал в более мелких структурах (большие города - малые города), которые отмечались большей прочностью и объективно вели страну на путь раздробленности. Посадничество могло быть как "сидячим", так и "подвижным". Причем "походники", в силу своей большей привязаности к центральной власти, более теснее "связывали" места и центр. На протяжении кон. ІХ - нач. ХІІ в. выделяются основные шесть функций посадников: фискальная, военная, судебная, полицейская, религиозная и строительная.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12052
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rivni_typy_funkcii_rusjkoho_posadnyctva.pdf195.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.