Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12355
Title: Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом
Other Titles: The influence of external and internal factors on formation organizational-economic mechanism of intellectual capital
Authors: Коломіна, О. Б.
Keywords: інтелектуальний капітал, управління, організаційно-економічний механізм, підприємство
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Коломіна, О. Б. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом [Текст] / О. Б. Коломіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М.Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2015. – Вип. 5. – С. 56–61. – Бібліогр.: с. 60 (6 назв). – Рез. укр., рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини;
Abstract: В умовах економіки знань інтелектуальний потенціал працівника має забезпечувати інноваційний розвиток сучасного підприємства за рахунок формування його інтелектуального капіталу. У роботі розкрито вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства, визначено найбільш суттєві з них, висвітлено характер і діалектику впливу цих факторів на організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства; показано зростаюче значення творчої праці в сучасному виробництві та визначено роль мотивації інтелектуальної праці в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Необхідність розвитку наукової бази управління інтелектуальним капіталом підприємства визначила актуальність і важливість теми дослідження методологічних проблем формування організаційно-економічного механізму управління даним ресурсом, у тому числі визначено сутність та структуру інтелектуального капіталу, запропоновано концепцію організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом, визначено напрями забезпечення його ефективного функціонування. Ключові слова: інтелектуальний капітал, управління, організаційно-економічний механізм, підприємство.
In terms of the knowledge economy intellectual potential employee must provide innovative modern enterprise development through the formation of its intellectual capital. In this article the influence of factors external and internal environment on the organizational and economic mechanism of intellectual capital management company, identified the most significant of them highlights the dialectic nature and impact of these factors on the organizational and economic mechanism of intellectual capital company; shows the growing importance of creative work in modern manufacturing and the role of intellectual work motivation in the management of intellectual capital of the company. The need of the scientific base of intellectual capital management company determined the urgency and importance of the research topic methodological problems of formation of organizational and economic mechanism for managing this resource, including the essence and structure of intellectual capital, proposed the concept of organizational and economic mechanism of intellectual capital and identify areas to ensure its effective functioning. Key words: Іntellectual capital, management, organizational and economic mechanism of the enterprise.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12355
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 5 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ.pdf303.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.