Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12804
Title: Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України
Other Titles: The problems of the encouraging process resumption of Ukrainian economic development involving banks
Authors: Сенищ, П. М.
Keywords: економіка, зростання, банки, позички, інвестиції, інновації, криза, фінансові ресурси
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Сенищ, П. М. Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України [Текст] / П. М. Сенищ // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 4. – С. 166–170. – Бібліогр.: с. 169–170 (6 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті охарактеризовано проблеми діяльності банків України, які перешкоджають їм бути потужним джерелом соціально-економічних перетворень у державі для забезпечення стійких темпів економічного зростання. Основними проблемами визначено: високий рівень ризиків, значні збитки та постійне збільшення кількості неплатоспроможних банків, негативний вплив макроекономічних дисбалансів і політичних потрясінь в Україні, підвищення залежності банків від стану вітчизняної економіки та світових інтеграційних і глобалізаційних процесів, недосконалих та неефективних регулятивних механізмів діяльності. Здійснено аналіз динаміки основних показників фінансової стабільності бюджету України і платіжного балансу, результатів діяльності окремих галузей вітчизняної економіки та обсягів наданих банками реальному сектору позичок. Доведено, що для подолання проблем фінансування банками процесів економічного зростання необхідно застосовувати економічні механізми активізації інвестиційної діяльності: використовувати стандартні інструменти фіскальної (податки, трансферти, державні закупівлі) та грошово-кредитної (ставка рефінансування, нормативи резервування для банків, операції на відкритому ринку, валютні інтервенції) політик. Ключові слова: економіка, зростання, банки, позички, інвестиції, інновації, криза, фінансові ресурси.
The article describes the problems in activity of Ukrainian banks that prevent them to be a powerful source of social and economic changes in the country to ensure sustainable economic growth. The main problems are identified: a high level of risk, significant losses and the constant increase in the number of insolvent banks, the negative impact of macroeconomic imbalances and political upheaval in Ukraine, rising of bank dependence on the state of the domestic economy and world integration and globalization, imperfect and inefficient regulatory mechanisms of banking activity. The analysis of the main indicators of financial stability of Ukraine budget and balance of payments, the performance of individual sectors of the national economy and the volume of bank loans to the real sector are carried out. Proved that to overcome the Ukrainian bank problems of financing the processes of economic growth is necessary to use economic mechanisms to stimulate investment: use standard tools of fiscal (taxes, transfers, public procurement) and monetary (refinancing rate, reserve norms for banks, open market operations, foreign exchange intervention) policies. Key words: economy, growth, banks, loans, investment, innovation, crisis, financial resources.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12804
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 4 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТИМУЛЮВАННЯ.pdf406.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.