Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1347
Title: Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування
Other Titles: Breast sarcomas: particularity of diagnosis and treatment
Authors: Галайчук, І.Й.
Бабанли, Ш.Р.
Туманова, О.Р.
Косило, Л.І.
Нітефор, Л.В.
Николюк, В.Д.
Keywords: саркома грудної залози, статистика, діагностика, лікування, виживаність
Issue Date: 2013
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування [Текст] / І. Й. Галайчук, Ш. Р. Бабанли, О. Р. Туманова та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : ТОВ "Спектраль", 2013. – Вип. 2 (47). – С. 27-33. – Бібліогр.: с. 31–32 (41 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проведено ретроспективний аналіз захворюваності на саркоми молочної залози (СГЗ) у Тернопільській області за період 2000 – 2012 рр. Оцінено можливості діагностичних методик, хірургічні та ад’ювантні ме- тоди лікування у 172 хворих віком від 30 до 86 років. СГЗ на 100 тис. жіночого населення складала 0,99–2,94 випадку, частка СГЗ становила 4,4 % серед злоя- кісних пухлин грудної залози. Передопераційна морфологічна верифікація пухлин складна, лише у 42,5 % випадків результати перед- операційного цитологічного і післяопераційного гістологічного досліджень збігалися. У 2000 – 2009 рр. статистика операцій була наступною: мастектомії за Пейті – 62,0 % випадків, за Мадде- ном – 19,5 %, за Холстедом – 18,5 %. В останні роки (2010 – 2012 рр.) змінився характер хірургічних втру- чань: мастектомії за Мадденом – 72,0 %, за Пейті – 12,5 %, широке висічення пухлини без лімфаденектомії – 9,3 %, ампутація молочної залози – 6,2 %. Реґіонарні лімфаденектомії у 75,7 % випадків були необґрун- товані, лише в 24,3 % лімфодиссекцій морфологічно підтверджено метастатичне ураження. 57,5 % пацієнтів отримували в неоад’ювантному режимі хіміотерапію або променеву терапію, або комбіна- цію цих методів. Післяопераційна ад’ювантна хіміо-променева терапія проведена у 72,0 % оперованих хворих. Паліативну протипухлинну терапію отримали 16,0 % первинних хворих. Прослідковано загальну виживаність у 78 хворих, які лікувались у 2000 – 2006 роках. Впродовж першого року з моменту діагностики померло 30,7 % хворих, три роки прожили 52,6 % хворих, п’ять років – 47,4 %, вісім років – 35,9 % хворих. При хірургічному лікуванні первинних СГЗ доцільно дотримуватись диференційованої тактики: у випадку пухлини Т1 стадії достатньо широкого локального висічення з гістологічно підтвердженими «чистими» кра- ями резекції; мастектомію або онкопластичну резекцію грудної залози слід виконувати при пухлинах Т2 стадії. Пахвова лімфаденектомія потрібна у випадку метастатичного ураження лімфатичних вузлів, підтвердже- них клінічно, сонографічно, на МРТ і цитологічно верифікованих. Хіміо- і променева терапія в неоад’ювантному і ад’ювантному режимах – необхідні компоненти комбінова- ного лікування хворих на СГЗ. Тривалість та інтенсивність ад’ювантних методів детермінується факторами ризику виникнення рецидиву або віддалених метастазів. Ключові слова: саркома грудної залози, статистика, діагностика, лікування, виживаність
Description: A retrospective analysis of the incidence of breast sarcoma in the Ternopil region for 2000-2012 years was done. In 172 female patients aged 30–86 years the diagnostic techniques, surgical and adjuvant treatment were estimated. Incidence of breast sarcoma per 100 thousand female populations was 0.99-2.94, breast sarcoma consist of 4.4 % of all malignant breast tumors. Preoperative morphological verification of tumor was difficult, only in 42.5 % of cases the results of preoperative cytological and postoperative histological studies coincide. In 2000-2009 the operation statistics was following: mastectomy by Patey – 62.0 % of cases, Madden operation – 19.5 % and Halstead operation – 18.5 %. In recent years (2010-2012) the extent of surgery was changed: Madden mastectomy – 72.0 %, Patey operation – 12.5 %, wide local tumor’s excision without lymphadenectomy – 9.3 %, amputation of the breast – 6.2 %. Regional lymphadenectomy in 75.7 % of cases were unfounded, and only in 24.3 % of lymph dissection was morphologically confirmed metastatic lesions. The neoadjuvant chemotherapy or radiation therapy was used in 57.5 % of patients. Postoperative adjuvant treatment had 72.0 % of operated patients. Palliative anticancer therapy received 16.0 % of primary patients. The overall survival rate was observed in 78 patients treated in 2000-2006. Within first year the 30.7 % of patients died, three years lived up 52.6 % of patients, five years – 47.4 %, and eight years – 35.9 % of patients. The differentiated tactics should be used in surgical treatment of primary breast sarcoma: for tumor stage T1 is sufficiently wide local excision with histology confirmed tumor-free resection margins; mastectomy or breast oncoplastic surgery should be performed in case of stage T2 tumors. Axillary lymphadenectomy is necessary in the case of metastatic lymph nodes, confirmed clinically, on MRI or ultrasound, and verified by cytological examination. The adjuvant chemo- and radiation therapy are necessary components in combination treatment of patients with breast sarcoma. Duration and intensity of adjuvant methods determined risk factors for recurrence or distant metastases. Key words: sarcomas of the breast, statistics, diagnosis, treatment, survival
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1347
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (47) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.