Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14710
Title: Діяльність «Союзу Підкарпатських Руських Студентів» у Чехословаччині (1921-1931 рр.)
Other Titles: Деятельность "Союза Подкарпатских Русских Студентов" в Чехословакии (1921-1931 гг.)
«Union of Subcarpathian Ruthenian Students'» activity in Chechoslovakia (in years 1921-1931)
Authors: Куцов, К. О.
Keywords: закарпатоукраїнські студенти, Чехословаччина, товариство, народовці, Закарпаття, Підкарпатська Русь
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Діяльність “Союзу Підкарпатських Руських Студентів”у Чехословаччині (1921–1931 рр.) [Текст] / К. О. Куцов // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / відп. за вип. Н.П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2016. – Вип. 1 (34). – С. 36–41. – Бібліогр.: с. 40–41 (31 назва). – Рез. укр., рос., англ. мовами.
Abstract: У статті висвітлено процес становлення, структурного та організаційного розвитку однієї з найпотужніших закарпатоукраїнських студентських організацій у міжвоєнній Чехословаччині – «Союзу Підкарпатських Руських Студентів» – у 1921-1931 рр. Автор звертає увагу на історичні, соціальні та політичні обставини, які впливали на діяльність товариства, а також формування його ідеологічних засад. Дослідник піддає аналізу головні моменти участі товариства у політичному житті Чехословаччини та безпосередньо Закарпаття у названий період, його основні досягнення в культурній сфері. Ключові слова: закарпатоукраїнські студенти, Чехословаччина, товариство, народовці, Закарпаття, Підкарпатська Русь.
В статье освещен процесс становления, структурного и организационного развития одной из наиболее сильных закарпатоукраинских студенческих организаций в межвоенной Чехословакии – «Союза Подкарпатских Руських Студентов» - в 1921-1931 гг. Автор обращает внимание на исторические, социальные и политические обстоятельства, которые влияли на деятельность общества, а также формирование его идеологических принципов. Исследователь подвергает анализу главные моменты участия общества в политической жизни Чехословакии и непосредственно Закарпатья в указанный период, его основные достижения в культурной сфере. Ключевые слова: закарпатоукраинские студенты, Чехословакия, общество, народовцы, Закарпатье, Подкарпатская Русь.
This article deals with the process of establishing, structural and organizational development of one of the most powerful Ukrainian-Transcapathian students’ organizations in the interwar Czechoslovakia – Union of Subcarpathian Ruthenian Students’ – in years 1921-1931. The author highlights historical, social and political circumstances, which affected the activity of the fellowship as well as formation of its ideological principles. Basic moments of fellowship participating in political life of Czechoslovakia and directly Transcarpathia in the named period, its main achievements in cultural field are also subjected to analysis by researcher. Key words: Ukrainian-Transcapatian students, Czechoslovakia, fellowship, populists, Transcarpathia, Subcarpathian Rus.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14710
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(34) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.