Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15074
Title: Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів
Other Titles: Rural development management under conditions of empowerment and expanding liabilities of the regions
Authors: Россоха, Володимир Васильович
Газуда, Леся Михайлівна
Keywords: управління, сільська територія (регіон, місцевість), сільський розвиток, державні регіональна політика, господарський механізм, стратегічне планування
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во "Карпатська вежа"
Series/Report no.: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка;
Abstract: Статтю присвячено актуальній управлінській проблемі регіонального сільського розвитку. Основним завданням визначено обґрунтування заходів реорганізації господарського механізму територіального управління в контексті формування й реалізації нової державної регіональної політики на засадах стимулювання й підтримки місцевих ініціатив і сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування. Методами економічного аналізу і синтезу встановлено вимоги до управління комплексним розвитком продуктивних сил сільських територій. Науковий пошук, проведений шляхом аналогій і порівнянь, дав змогу визначити державні, територіальні та локальні цілі й завдання господарського управління, функції й завдання органів територіального управління в умовах децентралізації влади. У дослідженні обґрунтовано напрями реорганізації господарського механізму територіального управління, організації господарського управління територією, вдосконалення відносин між трудовими колективами та органами управління. Визначено склад економічних важелів господарського управління. Розширення повноважень територіального управління пов’язано з налагодженням виробництва для розв’язання місцевих проблем, комплексним використанням рекреаційних ресурсів, розвитком автодорожнього господарства та технічним покращенням доріг, охороною природного середовища, удосконаленням фінансово-кредитної системи на основі кредитної кооперації. Висвітлено світовий досвід формування територіальних бюджетів та економічного вирівнювання регіонів за критерієм потенційного національного прибутку на одну особу. Окреслені проблеми і заходи вирівнювання економічного розвитку територій України вирізняються науковою новизною. Доведена необхідність організації господарського управління територією на засадах приватно-державного партнерства та принципах самофінансування, самозабезпечення, матеріальної зацікавленості, еквівалентності товарообміну між підприємствами, вигідності взаємовідносин господарюючих суб’єктів між собою і з усіма управлінськими структурами. Практичну значущість становить розроблена система кількісних і якісних показників розвитку сільської економіки регіонів, яка містить групи детермінованих, фіксованих та результативних індикаторів сільського розвитку, а також запропонований методичний підхід до визначення інтегрального показника територіального сільського економічного потенціалу та проведення структурного аналізу для виявлення резервів його ресурсних складників. Дані аналізу засновують інформаційну базу для визначення перспективних напрямів територіального розвитку й ухвалення управлінських рішень. Ключові слова: управління, сільська територія (регіон, місцевість), сільський розвиток, державні регіональна політика, господарський механізм, стратегічне планування.
A common managerial problem of regional rural development has been considered in the article. Substantiation of measures on reorganization of economic mechanism of managing territories in the context of forming and realization of the new state regional policy, based on stimulating and supporting local initiatives and assistance to realizing the powers of local governments has been defined as the general objective of the article. The requirements to the complex development management of productive forces of rural territories have been set using methods of economic analysis and synthesis. The study, conducted with the use of analogies and comparisons, made it possible to define the state, territorial and local aims and objectives of economic management, functions and tasks of territorial governance under decentralization. The ways of reorganization of the economic mechanism of territorial management, improving relations between labor groups and authorities have been substantiated in the study. The content of the economic instruments of economic management has been defined. The empowerment of local authorities is linked to the setting up of production for solving local problems, the complex use of recreation resources, the development of road management and technical adjustment of roads, the environmental protection and improvement of financial system based on the loan cooperation. The international experience of local budgeting and economical aligning of the regions according to the criteria of potential national income per person has been highlighted. The identified problems and measures of aligning economic development of the territories in Ukraine have certain novelty. The necessity in organizing economic management of the territory based on private-public partnership and principles of self-financing, self-sufficiency, economic interest, and equivalency of exchange in goods among the enterprises, mutual profitability of economic relations among the economic entities themselves and with the governmental bodies as well has been proved. The practical importance consists in the developed system of quantitative and qualitative indices of development of the rural economy in the regions, which contains groups of determined, fixed and resulting indicators of rural development, as well as in proposed methodological approach to the definition of the integral indicator of territorial rural economic potential and conducting the structural analysis, aimed at revealing the reserves of its resource components. The analysis data make the informational base for defining the perspective ways of territorial development and managerial decisions. Key words: management, rural territory (region, locality), rural development, the state regional policy, economic mechanism, strategic planning.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15074
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.