Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15075
Title: Механізми удосконалення державного регулювання фінансового потенціалу країни
Other Titles: Mechanism of improving state regulation of the financial potential of the country
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Індус, Катерина
Keywords: державне регулювання, фінансовий потенціал, іноземні інвестиції, реалізація інвестиційних проектів, фінансові ресурси
Issue Date: 2016
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Series/Report no.: Проблеми і перспективи економіки та управління;
Abstract: Розглянуто концептуальні підходи та механізми державного регулювання фінансового потенціалу країни. Окреслено завдання у напрямі фінансового забезпечення, які потрібно вирішити на національному рівні для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Серед них пріоритетним є зацікавлення вітчизняних та закордонних інвесторів, на основі розкриття привабливих економічних особливостей розвитку регіональних економічних систем, формування ефективної взаємодії з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою їх залучення до співробітництва. Відзначено необхідність формування результативної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяль- ності з метою розвитку територіальних економічних систем, що сприятиме мобілізації бюджетних та позабюджетних фінансових ресурсів, залученню альтернативних джерел фінансування, міжнародної технічної допомоги зі здобуттям знань та навичок у різних сферах і видах економічної діяльності, дасть можливість забезпечити реалі- зацію інвестиційних програм і досягнення поставленої мети. Ключові слова: державне регулювання, фінансовий потенціал, іноземні інвестиції, реалізація інвестиційних проектів, фінансові ресурси.
The article discusses conceptual approaches to the state regulation of the financial potential. There have been outlined a number of objectives towards financial security to be resolved at the national level to ensure the effective functioning of entities. Among them there is a priority interest of domestic and foreign investors, based on the disclosure of the attractive features of economic development of regional economies, the formation of effective interaction with potential participants of the investment process in order to attract them to cooperation. The need to form effective policies has been noted to support investment to develop regional economies that contribute to the mobilization of budgetary and extra-budgetary funds, attracting alternative sources of funding, technical assistance with the acquisition of knowledge and skills in various sectors and economic activities, that will enable the implementation of investment programmes and reach the goal. Key words: government regulation, financial potential, foreign investment, the implementation of investment projects, financial resources.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15075
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf357.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.