Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15356
Title: Хірургічне лікування пацієнтів із раком щитоподібної залози у загальнохірургічному стаціонарі
Other Titles: Surgical treatment of patients with thyroid cancer in general surgery hospital
Authors: Русин, Василь Іванович
Румянцев, Костянтин Євгенович
Болдіжар, Патріція Олександрівна
Олексик, Ольга Томівна
Жолудєва, Л.О.
Keywords: рак щитоподібної залози, тонкоголкова аспіраційна біопсія, хірургічне лікування
Issue Date: 2015
Publisher: Віддруковано у ТОВ "Спектраль"
Citation: Хірургічне лікування пацієнтів із раком щитоподібної залози у загальнохірургічному стаціонарі [Текст] / В. І. Русин, К. Є. Румянцев, П. О. Болдіжар та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Спектраль, 2015. – Вип. 2 (52). – С. 88–92. – Бібліогр.: с.92 (4 назви). – Рез. англ.
Abstract: В роботі представлено результати лікування 77 пацієнтів із різними гістологічними формами раку щи- топодібної залози у неонкологічному загальнохірургічному стаціонарі. Серед усіх оперованих пацієнтів із вузловими утворами щитоподібної залози рак діагностовано у 27%. Об’єм операції обирали на ос- нові інтраопераційного гістологічного дослідження заморожених зрізів. У 74 (96,1%) пацієнтів виконали тотальну екстрафасціальну тіреоїдектомію. У 3 (3,9%) пацієнтів об’єм операції був недостатнім у зв’язку із неадекватним інтраопераційним гістологічним заключенням, їх оперували повторно для ви- далення залишків залози. Первинну лімфодисекцію шиї виконали 5 (6,5%) хворим. У 8 (10,4%) хворих під час операції накладено трахеостому. У 1 (1,3%) пацієнтки виконали резекцію внутрішньої сонної артерії із анастомозом. Післяопераційної летальності не було. У 1 пацієнта розвинувся важкий реку- ренс-парез, у 1 – стійкий неврологічний дефіцит у вигляді геміпарезу. Однорічне виживання склало 81,8%, п’ятирічне – 72,7%. Ключові слова: рак щитоподібної залози, тонкоголкова аспіраційна біопсія, хірургічне лікування
The results of treatment of 77 patients with different histological forms of thyroid cancer in non-non-oncology general surgery hospital. That group of patients made 27% of all operated patients with nodular lesions of thyroid gland. The volume of resection was chosen on the basis of intraoperative histological examination of frozen sections. In 74 (96,1%) patients a total thyroidectomy was performed. In 3 (3,9%) patients insufficient volume of surgery was chosen due to inadequate intraoperative histological conclusion. They were operated again to remove residual thyroid gland. Primary neck dissection was completed in 5 (6,5%) patients. In 8 (10,4%) patients during surgery tracheostomy was performed. In 1 (1,3%) patients operation was compounded with internal carotid artery resection with primary anastomosis. Early postoperative mortality was absent. In 1 patient developed severe laryngeal recurrent nerve paresis, in 1 – persistent neurological deficit as hemiparesis. Year survival rate was 81,8%, five-year – 72,7%. Key words: thyroid cancer, fine needle aspiration biopsy, surgical treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15356
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (52) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.