Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15627
Title: Оцінка інвестиційних можливостей підприємництва з позицій забезпечення його економічної безпеки
Other Titles: Evaluation of investment opportunities of business viewpoint of economic security
Authors: Білик, В.В.
Keywords: інновації, інвестиції, капітальні вкладення, основний капітал, економічна безпека
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Білик, В. В. Оцінка інвестиційних можливостей підприємництва з позицій забезпечення його економічної безпеки [Текст] / В. В. Білик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 13. Ч.1. – С. 14–17. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв). – Рез. укр., рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті проведено розмежування понять інвестиційних можливостей та інвестиційної привабливос- ті, визначено порядок їх оцінки з позиції забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. В резуль- таті дослідження факторів інвестиційних можливостей, економічної безпеки та інноваційного потенціалу сформова- но методику оцінки доцільності впровадження інвестиційного проекту з позиції об’єкта та суб’єкта такої діяльності. В ході аналізу факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей виокремлено спільні їх блоки як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, що стали підґрунтям розробки відповідних методологій оцінки. При цьому методика оцінки інвестиційного потенціалу та інвестиційних можливостей підприємства за умови, що воно не виступає одночасно і об’єктом, і суб’єктом інвестиційного процесу, буде абсолютно різною. На підставі даних алгоритмів стає можливою розробка комплексної моделі діагностики рівня інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки. Ключові слова: інновації, інвестиції, капітальні вкладення, основний капітал, економічна безпека.
In the article the distinction between investment opportunities and investment attractiveness, a procedure for their assessment of the position of economic security of business activities. The study factors of investment opportunities, economic security and formed innovative potential methodology for assessing implementation feasibility of the project with the position of the object and the subject of such activities. During the analysis of the factors ensuring economic security, innovative potential and investment opportunities are allocated to the joint units both in the external and internal environment, which became the basis for the development of appropriate valuation methodologies. Thus, the method of estimation of investment potential and investment opportunities of the company, provided that it does not act as both object and subject of the investment process will be completely different. Based on these algorithms is possible to develop an integrated diagnostic model of innovation and investment of the company in the context of its economic security. Key words: innovations, investments, capital investments, capital, economic security.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15627
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 13 Частина 1 - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.