Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17303
Title: Пра­ва і сво­бо­ди лю­дин и і гро­ма­дянина в Укра­ї­ні (до­ктрина Єв­ро­пейсь­ко­го су­ду з прав лю­дин и і Кон­ститу­ційн о­го Су­ду Укра­їни)
Other Titles: Human Right's and Freedom's (Doctrine of Constituinal Court of Ukraine and European Court of Human Right's)
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Кампо, Володимир Михайлович
Головань, Ігор Володимирович
Банашак, Богдан
Арнольд, Райнер
Гайс, М.-Е.
Keywords: права людини, доктрина, верховенство права, правова держава, Конституційний Суд України, Європейський суд з прав людини
Issue Date: 2013
Publisher: Юрінком Інтер
Citation: Пра­ва і сво­бо­ди лю­дин и і гро­ма­дянина в Укра­ї­ні (до­ктрина Єв­ро­пейсь­ко­го су­ду з прав лю­дин и і Кон­ститу­ційн о­го Су­ду Укра­їни) : навч. посі­б. / зве­р­нення до читачів Голови Консти­туцій­ного Суду Укра­їни (VII. 2010—VII. 2013 роки) Головіна А. С. ; вст. слов о і заг. ред. проф. Ма­р­ти­не­нка П. Ф. , Ка­мпа В. М. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 376 с.
Abstract: Навчальний посібник носить науково-практичний характер. Він містить елементи монографії, оскільки автори використовують надзвичайно великий науковий апарат (як вітчизняних, так і зарубіжних авторів ), що додає посібнику науковості. Наявність у посібнику практичних завдань, рішень Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та конституційних судів зарубіжних країн надає можливість набувати практичні навички роботи з різними актами цих органів, формує та розвиває практичні навички застосування набутих теоретичних знань. Посібник стане надзвичайно корисним не лише для студентів та викла­дачів, а й для юристів- практиків, суддів, прокурорів, працівників МВС України, адвокатів, правозахисників, державних службовців, посадових осіб місце­вого самоврядування тощо.
Description: Ре­ко­ме­н­до­ва­но Вченою радою юри­ди­ч­но­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сь­ко­го на­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­че­н­ка (про­то­кол № 1 від 23 вересня 2013 р.)
Type: Text
Publication type: Навчальний посібник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17303
ISBN: 978-966-667-573-9
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Human Right's (doctrina CCU & ECHR).pdf7.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.