Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18448
Title: Методичне забезпечення управлінського підходу до формування ефективного розвитку територіальних економічних систем
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Газуда, Леся Михайлівна
Keywords: управлінський підхід, формування ефективного розвитку, чинники впливу, територіальні економічні системи, територіальне прогнозування, функції управління
Issue Date: 2016
Citation: Газуда М.В., Газуда Л.М. Методичне забезпечення управлінського підходу до формування ефективного розвитку територіальних економічних систем / Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Дружківка : Юго-Восток, 2016. – Вип. 1(47). – С.43-48. – Бібліогр.: с. 47-48 (12 назв).
Series/Report no.: Прометей;
Abstract: У статті розглянуто методичні підходи до управління ефективним розвитком територіальних економічних систем. Узагальнено чинники впливу на розвиток територіальних економічних систем, зокрема природні, фінансові, людські, інноваційні, інформаційні тощо. Обґрунтовано, що взаємодіючи між собою, ті чи інші чинники впливу визначають основу розвитку територіальних економічних систем та створюють передумови до забезпечення процесів конвергенції й інтеграції. Досліджено управлінський інструментарій забезпечення ефективного розвитку територіальних економічних систем, що передбачає реалізацію принципів, методів, функцій управління та системи забезпечення їх ефективної реалізації. Серед важливих принципів є забезпечення збалансованості соціальної, економічної та екологічної складової розвитку, що в сукупності сприятиме досягненню сталого розвитку територіальної системи. Виокремлено методи управління розвитком територіальної економічної системи, серед яких територіальне прогнозування, планування розвитку територій, фінансові та грошово-кредитні методи. Відмічено, що прогнозування розвитку територій уможливлює передбачення ситуації, яка може скластись у перспективі залежно від реалізації заходів державної влади, ефективності державного та територіального управління. Обґрунтовано, що управління розвитком територіальної економічної системи найбільш системно розкривають функції управління як певні види управлінського впливу, що стосуються всіх управлінських структур регіону. Ключові слова: управлінський підхід, формування ефективного розвитку, чинники впливу, тери-торіальні економічні системи, територіальне прогнозування, функції управління
The article deals with the methodological approaches to the management of effective development of regional economic systems. There are overviewed the factors of influence on the regional economies’ development, including natural, financial, human, innovation, information and other factors. It is proved that in the interaction with each other, one offactors of influence determine the basis of development of regional economies and create conditions to ensure convergence and integration. In the article the management tools were studied to ensure the effective development of local economies that provide the implementation of the principles, methods, management functions and system of ensuring their effective implementation. Among the important principles we highlighted the providing of balance of social, economic and environmental component of development, all of which will contribute to achieving the sustainable development of the local system. There were selected the methods of management of development of territorial economic system, including the territorialforecasting, development planning, financial and monetary methods. It is noted that forecasting of the development of territories enables the prediction of the situation that may arise in the future depending on the implementing measures of the government, the effectiveness of state and territorial administration. It is proved that the management of territorial development of the economic system systematically reveals the functions of management as certain managerial influence that concern all administrative structures in the region. Keywords: management approach, establishing of the effective development, factors of influence, territorial economic systems, territorial forecasting, management functions.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18448
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.