Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1901
Title: Історіографічний огляд проблеми економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини
Other Titles: Historiographic review of problems of economic education in higher school of the Czech Republic and Slovakia
Authors: Товканець, Ганна Василівна
Keywords: економічна освіта, підприємницька освіта, вища школа, професійна підготовка, Чехія, Словаччина
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Товканець, Г. В. Історіографічний огляд проблеми економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини [Текст] / Г. В. Товканець // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 27. – С. 208–212. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 211 (19 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Актуальність статті зумовлюється необхідністю врахування у процесі реформування вищої освіти досвіду за- рубіжних країн. В статті проведено аналітичний огляд науко- вих та літературних джерел з проблеми економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини. Виокремлена джерельна база, де розглядаються проблеми становлення економіко-підпри- ємницької і комерційної освіти, формування якостей осо- бистості майбутнього фахівця економічного напряму. За- значено, що дана проблема в наукових джерелах найчастіше розглядається в організаційно-педагогічних та дидактико- психологічних аспектах. Ключові слова: економічна освіта, підприємницька осві- та, вища школа, професійна підготовка, Чехія, Словаччина.
Description: The urgency is due to the need to consider articles in the reform of the higher education experience of foreign countries. The article provides an analytical review of research and literature on the problem of economic education in high school Czech Republic and Slovakia. Identified sources, which addresses the problem of formation of economic and business education, formation of personality traits of the future economic direction of a specialist. Stated that the problem in scientific sources is most often considered in the organizational, pedagogical and didactic and psychological aspects. Key words: education, entrepreneurial education, higher education, vocational training, the Czech Republic, Slovakia.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1901
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 27 - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.