Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20223
Title: Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс»
Other Titles: Исследование адгезии к структурам зуба универсального микрогибридного композитного стоматологического реставрационного материала «Джен-Радианс»
Study of adhesion to tooth structures of universal micro-hybrid composite dental material “Jen-Radince”
Authors: Мочалов, Юрій Олександрович
Локота, Орися Володимирівна
Keywords: стоматологія, матеріали, композити, адгезія, ISO 11405:2015, «Джен-Радіанс»
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Видавництво «Молодий вчений»
Citation: Мочалов Ю. О. Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс» / Ю. О. Мочалов, О. В. Локота // Молодий вчений.- 2018. - № 8 (60). - С. 298 - 301.
Abstract: Розробка і впровадження в клінічну практику сучасних пломбувальних і реставраційних матеріалів є нагальною потребою сучасної стоматології в Україні. Такі матеріали є одними із найбільш поширеними у застосуванні практичними лікарями, вони є універсальними за своїми призначенням і дозволяють швидко і ефективно відновлювати естетику, анатомічну форму і функцію зубних рядів. Універсальний мікрогібридний композит світлового тверднення «Джен-Радіанс» (виробництва ТОВ «Джендентал-Україна») є представником саме таких матеріалів. Одним із необхідних доклінічних досліджень за стандартом ISO 11405:2015 – «Dentistry - Testing of adhesion to tooth structure» є дослідження адгезії пломбувального матеріалу до тканин зуба. Проведені тести на 20 експериментальних відпрепарованих порожнинах у екстрагованих зубах показали, що після встановлення реставрації (пломби) ширина проміжку між дентином і композитною реставрацією становить 3,89 ± 0,58 мкм (відповідає показникам більшості адгезивних систем іноземних виробників), проміжок є рівномірним і без сторонніх включень. Дослідження можливого мікропідтікання реставрацій із харчовим барвником «Брильянтовий синій (Е 133)» показало, що така система не попускає барвник, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 11405:2015.
Разработка и внедрение в клиническую практику современных пломбировочных и реставрационных материалов является насущной необходимостью современной стоматологии в Украине. Такие материалы являются одними из наиболее распространенными в применении практическими врачами, они являются универсальными и позволяют быстро и эффективно восстанавливать эстетику, анатомическую форму и функцию зубных рядов. Универсальный микрогибридный композит светового отверждения «Джен-Радианс» (ООО «Джендентал-Украина») является представителем именно таких материалов. Одним из необходимых доклинических исследований по стандарту ISO 11405:2015 - «Dentistry - Testing of adhesion to tooth structure» является исследование адгезии пломбировочного материала к тканям зуба. Проведенные тесты на 20 экспериментальных отпрепарированных полостях в экстрагированных зубах показали, что после установки реставрации (пломбы) ширина промежутка между дентином и композитной реставрацией составляет 3,89 ± 0,58 мкм (соответствует показателям большинства адгезивных систем иностранных производителей), промежуток является равномерным и без посторонних включений. Исследование возможного микроподтекания реставраций с пищевым красителем «Бриллиантовый синий (Е 133)» показало, что такая система не попускает краситель, соответствует требованиям международного стандарта ISO 11405:2015.
The development and introduction into the clinical practice of modern filling and restoration materials is an urgent need for modern dentistry in Ukraine. These materials are the most commonly used by practitioners, they are universal in and allow to fast and effective recover of aesthetics, anatomical form and function of dentitions. The universal micro-hybrid light-curing restorative composite "Jen-Radiance" (produced by "Jendental-Ukraine" LLC.) is the representative of such materials. One of the necessary pre-clinical studies according to standard ISO 11405:2015 - "Dentistry - Testing of adhesion to tooth structure" is the study of adhesion of filling materials to the tooth tissues. Tests were performed on 20 experimental cavities in the extracted teeth demonstrated that after the restoration (filling) the width of the gap between the dentin and the composite restoration is 3.89 ± 0.58 μm (is relevant to contemporary dental adhesive systems). The study of the possible microleakage of restorations with the food pigment "Brilliant blue" (E 133) showed that adhesive system does not adhere the colorant that meets the requirements of the international standard ISO 11405: 2015.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20223
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mochalov_Molvch_8_2018.pdfтекст4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.