Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20442
Title: Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар'єри
Other Titles: Этапы формирования конкурентоспособности будущего специалиста как маркера его профессиональной каьеры
Stages of formation of competitiveness of the future specialist as a marker of his/her professional career
Authors: Котєнєва, Юлія Миколаївна
Keywords: професійна діяльність, професійна кар’єра, професійна підготовка, маркер професійної кар’єри, конкурентоспроможність фахівця, технології формування конкурентоспроможності, профессиональная деятельность, профессиональная карьера, профессиональная подготовка, маркер профессиональной карьеры, конкурентоспособность специалиста, технологии формирования конкурентоспособности, professional activity, professional career, vocational training, a marker of professional career, competitiveness of expert, technology of formation of competitiveness
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Котєнева, Ю. М. Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар'єри / Ю. М. Котєнева // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (42). – С. 114-121.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена вимогами, що висуваються до закладів вищої освіти в підготовці фахівців, здатних здійснювати майбутню професійну діяльність у мінливих умо- вах, приймати й реалізовувати нестандартні рішення, долати стереотипи у виробничій й особистісній сфе- рах, бути конкурентоспроможними та професійно успішними. Мета дослідження − охарактеризувати етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар’єри. Методи дослідження – загальнонаукові: загальнотеоретичні (абстракція, конкретизація, аналіз, синтез, порівняння, протиставлення, індукція, дедукція); конкретно-наукові: теоретичні (аналіз літератури, аналіз поняттєво-тер- мінологічної системи, побудова гіпотез). У дослідженні ретельно схарактеризовано етапи формування конку- рентоспроможності майбутнього фахівця. Початком формування дослідженої якості визначено осмислення професійних аспектів: професіональних фактів, явищ, подій; засвоєння професійних норм, цінностей, фор- мування ідеалів; формування професійних переконань, етичних принципів; реалізація і їх творчий розвиток у професійній діяльності, спілкуванні. Визначено поетапні технології формування конкурентоспроможності фахівця як маркера професійної кар’єри,а саме: технології колективної і групової взаємодії (форсайт-техно- логії зокрема «Гойдалка часу», Rapid Foresight»); технології імітаційного моделювання реальної діяльності професіонала («Професійно-кар’єрний ліфт фахівця», створення портфоліо професійних досягнень); ство- рення реальних ситуацій професійно-особистісного розвитку «Гудвілл» (Goodwill)-технології, «Проектуван- ня кар’єрних маршрутів майбутніх фахівців»; технологія самоіміджування й самопрезентації Self-branding.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена требованиями, которые ставятся перед ВУЗ в подготовке специалистов, способных осуществлять будущую профессиональную деятельность в раз- нообразных условиях, принимать и реализовывать нестандартные решения, преодолевать стереотипы в про- изводственной и личностной сферах, быть конкурентоспособными и профессионально успешными. Цель исследования − охарактеризовать этапы формирования конкурентоспособности будущего специалиста как маркера его профессиональной карьеры. Методы исследования – общенаучные: общетеоретические (абстрак- ция, конкретизация, анализ, синтез, сравнение, противопоставление, индукция, дедукция); конкретно-науч- ные: теоретические (анализ литературы, анализ понятийно-терминологической системы, построение гипо- тез). В исследовании содержательно охарактеризованы этапы формирования конкурентоспособности буду- щего специалиста. Определены поэтапные технологии формирования конкурентоспособности специалиста как маркера профессиональной карьеры, а именно: технологии коллективного и группового взаимодействия (форсайт-технологии в частности «Качели времени», «Rapid Foresight»); технологии имитационного модели- рования реальной деятельности профессионала («Профессионально-карьерный лифт специалиста», создание портфоліо профессиональных достижений); создание реальных ситуаций профессионально-личностного раз- вития «Гудвилл» (Goodwill)-технологии, «Проектирование карьерных маршрутов будущих специалистов»; технология самоимиджа и самопрезентации Self-branding.
The urgency of an investigated problem is caused by requirements which are put before high school in preparation of the experts, capable to carry out the future professional work in various conditions, to accept and realise non-standard decisions, to overcome stereotypes in industrial and personal spheres, to be competitive and professionally successful. The purpose of researches is to characterise stages of formation of competitiveness of the future expert as marker of his professional career. Methods of research used: general scientific: general-theoretical (abstraction, a concrete definition, the analysis, synthesis, comparison, opposition, an induction, deduction); concrete-scientific: theoretical (the literature analysis, the analysis of conceptually-terminological system, construction of hypotheses). The beginning of formation of the investigated quality defines judgement of professional aspects: the professional facts, the phenomena, events; mastering of professional norms, values, formation of ideals; formation of professional belief, ethical principles; realisation and their creative development in professional work, dialogue. In research stages of formation of competitiveness of the future expert are substantially characterised. The competitiveness analysis as a marker of professional career of the future expert has proved that today, in the conditions of market economy, for a labour market experts who are able to compete, non-standard to think use demand, creatively to apply knowledge in difficult industrial and social situations, to build successful professional career. The modern expert, should study easily, quickly adapt to changeable conditions and the professional work maintenance, to be interested in personal continuous formation and self-improvement. The future expert should have generated such personal qualities and abilities which would allow it to be guided independently in the professional world and to be mobile. Thus, the future expert should be competitive, professionally successful. To represent the professional future, to develop career routes, the plan of professional career, to build a vector of the career growth. During research stages (the first - adaptable, the second - mastering by culture of professional self-education, the third - development of the basic professional functions of the expert) and technologies of formation of competitiveness of the expert as marker of professional career are defined and characterised. Stage-by-stage technologies of formation of competitiveness of the expert as marker of professional career are defined, namely: technologies of collective and group interaction (foresighttechnology in particular «time Swing», Rapid Foresight»); technologies of imitating modelling of real activity of the professional («The professional-career lift of the expert «creation portfolio of professional achievements»); creation of real situations of professional-personal development of «Goodwill» − technologies, «Designing of career routes of the future experts»; technology of self-image and self-presentation Self-branding.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20442
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (42) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Котєнєва Ю..pdf240.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.