Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20471
Title: Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тернінгів
Other Titles: Структурно-функциональная модель реализации педагогических условий профессиональной подготовки будущих специалистов международных экономических отношений средствами учебных тренингов
Structural-functional model for implementation of pedagogical provisions for professional training of future international economic relationships specialists by trainings
Authors: Мельничук, Сергій Юрійович
Keywords: фахівці міжнародних економічних відносин, структурно-функціональна модель, професійна підготовка, навчальні тренінги, специалисты международных экономических отношений, структурно-функциональная модель, профессиональная подготовка, обучающие тренинги, international economic relations specialists, structural-functional model, vocational training, educational trainings
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Мельничук, С. Ю. Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тернінгів / С. Ю. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (42). – С. 150-154.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Моделювання в контексті анонсованого дослідження передбачає не лише визначення шляхів реалізації теоретично обґрунтованих педагогічних умов використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин, а й розробку авторської структурно-функ- ціональної моделі цього процесу. Метою статті є обґрунтування авторської структурно-функціональної мо- делі реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних від- носин засобами навчальних тренінгів. Для реалізації мети використано такі методи: вивчення, аналіз та уза- гальнення філософської, психолого-педагогічної літератури, нормативно-правових та статутних вітчизняних і міжнародних документів – для уточнення поняттєво-термінологічного апарату, здійснення дефінітивного аналізу категорій «модель», «моделювання», «педагогічне моделювання», конкретизації дидактичних функ- цій педагогічного моделювання; проектування та моделювання – для розробки структурно-функціональної моделі реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тренінгів. Результатом є розроблена структурно-функціональна модель, в якій відображено взаємозв’язок таких основних блоків: цільового; теоретичного; праксеологічно-діяльнісного; аналітичного; результативного. Авторська модель поєднує структурний, процесуальний та результативний аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчаль- них тренінгів.
Моделирование в контексте анонсированного исследования предполагает не только определе- ние путей реализации теоретически обоснованных педагогических условий использования учебных тренин- гов в профессиональной подготовке будущих специалистов международных экономических отношений, но и разработку авторской структурно-функциональной модели этого процесса. Целью статьи является обоснова- ние авторской структурно-функциональной модели реализации педагогических условий профессиональной подготовки будущих специалистов международных экономических отношений средствами учебных тренин- гов. Для реализации цели использованы следующие методы: изучение, анализ и обобщение философской, психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых и уставных отечественных и международных документов – для уточнения понятийно-терминологического аппарата, осуществления дефинитивного ана- лиза категорий «модель», «моделирование», «педагогическое моделирование», конкретизации дидактических функций педагогического моделирования; проектирование и моделирование – для разработки структурно- функциональной модели реализации педагогических условий профессиональной подготовки будущих спе- циалистов международных экономических отношений средствами учебных тренингов. Результатом является разработанная структурно-функциональная модель, в которой отражена взаимосвязь следующих основных блоков: целевого; теоретического; праксеологически-деятельностного; аналитического; результативного. Ав- торская модель сочетает структурный, процессуальный и результативный аспекты профессиональной под- готовки будущих специалистов международных экономических отношений средствами учебных тренингов.
Modeling in the context of the announced research involves not only the definition of the ways of theoretically substantiated pedagogical conditions for the use of trainings in the process of education of future international economic relations specialists, but also the development of the author’s structural and functional model of this process. The aim of the article is to justify the author’s structural and functional model for implementing the pedagogical conditions for the professional training of future specialists in international economic relations by trainings. According to the research goal, the task is set out: to define successive stages of model construction and modeling functions; to substantiate the interrelated components of the author’s structural and functional model for the implementation of the pedagogical conditions for the professional training of future international economic relations specialists by means of trainings. To realize the goal, the following methods are used: the study, analysis and generalization of philosophical, psychological and pedagogical literature, normative legal and statutory domestic and international documents – to clarify the concept and terminology apparatus, the implementation of a definitive analysis of the categories «model», «modeling», «pedagogical modeling», specification of didactic functions of pedagogical modeling; designing and modeling – for developing a structural and functional model for implementing the pedagogical conditions for the professional training of future international economic relations specialists through training sessions. The simulation of the process of the complex of pedagogical conditions for the training of future international economic relations specialists by means of trainings realization took place with consideration of the following factors: activity-practical, active approach to the creation of a predictable model; the need for fundamentalization and integration of knowledge and skills of students; the interdependence of structural parts of the model in the design of an interactive, practically oriented process of professional training; forecasting of standard requirements for students to show samples of professional competence as a result of training in higher education institutions. Therefore, the model can be viewed as a way of demonstrating the results of the study, combining them into a coherent picture. The result of the simulation is a structurally functional model developed, in which the interconnection of the following main units is shown: the target; theoretical; praxis-activity; analytical; effective. The author’s model combines structural, procedural and effective aspects of the training of future international economic relations specialists by means of training sessions.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20471
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (42) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельничук С..pdf280.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.