Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20735
Title: Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури
Other Titles: Обоснование целесообразности и практические механизмы внедрения организационно-педагогических условий в процессе формирования культуры здоровья будущих учителей физической культуры
Presentation of expediency and practical mechanisms of implementation of organizational and pedagogical conditions in the process of formation of health culture of future teachers of physical culture
Authors: Мосейчук, Юрій Юрійович
Keywords: організаційно-педагогічні умови, культура здоров’я, майбутні учителі фізичної культури, неперервна освіта, професійна підготовка, организационно-педагогические условия, культура здоровья, будущие учителя физической культуры, непрерывное образование, профессиональная подготовка, organisational and pedagogical conditions, health culture, future teachers of physical culture, continuing education, vocational training
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Мосейчук, Ю. Ю. Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури / Ю. Ю. Мосейчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (42). – С. 332-336.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена потребою якісного вдосконалення професійної підго- товки майбутніх учителів фізичної культури. Мета публікації – обґрунтувати потребу впровадження в про- фесійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури організаційно-педагогічних умов. З’ясовано, що організаційно-педагогічні умови є додатковими чинниками, що удосконалюють методи, форми та засоби професійної підготовки, поліпшують характер взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу та мають суттєвий позитивний вплив на формування культури здоров’я. Головна увага зосереджена на висвітленні таких організаційно-педагогічних умов, як: мотивація ціннісного відношення до культури здоров’я; міждис- циплінарна інтеграція знань про формування культури здоров’я; збагачення практичного досвіду формуван- ня культури здоров’я засобами тренінгу; розвиток здоров’язберігаючого середовища у навчальному закладі; стимулювання рефлексивної діяльності в контексті розвитку культури здоров’я. Використано теоретичні (бі- бліографічний метод, порівняльний і структурний аналіз, синтез, систематизація, моделювання) та емпірич- ні) спостереження, бесіди, опитування) методи дослідження. Максимальне впровадження в освітній процес комплексу авторських організаційно-педагогічних умов призведе до позитивного результату в контексті під- вищення усіх компонентів культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью качественного совершенствова- ния профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Цель публикации – обосновать необходимость внедрения в профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры орга- низационно-педагогических условий. Выяснено, что организационно-педагогические условия являются дополнительными факторами, совершенствуют методы, формы и средства профессиональной подготовки, улучшают характер взаимоотношений между всеми субъектами образовательного процесса и имеют суще- ственный положительное влияние на формирование культуры здоровья. Главное внимание сосредоточено на освещении таких организационно-педагогических условий, как: мотивация ценностного отношения к культуре здоровья; междисциплинарная интеграция знаний о формировании культуры здоровья; обогащение практического опыта формирования культуры здоровья средствами тренинга; развитие здоровьесберегаю- щей среды в учебном заведении; стимулирования рефлексивной деятельности в контексте развития культуры здоровья. Использованы теоретические (библиографический метод, сравнительный и структурный анализ, синтез, систематизация, моделирование) и эмпирические) наблюдение, беседы, опросы) методы исследова- ния. Максимальное внедрение в образовательный процесс комплекса авторских организационно-педагоги- ческих условий приведет к положительному результату в контексте повышения всех компонентов культуры здоровья у будущих учителей физической культуры.
The urgency of the study is conditioned by the need for a qualitative improvement of the professional training of future teachers of physical culture. The purpose of the publication is to substantiate the need for introducing into the professional training of future teachers of physical culture organizational and pedagogical conditions. In the course of the study, it was established that the scientists expressed the position on the expediency of identifying additional factors that need to be introduced into the educational process in order to influence the formation of a health culture. The conditions should be aimed at modernizing the educational environment in which the future health professionals will form the health culture. Among the whole spectrum of conditions, organizational and pedagogical conditions were chosen which we understand as additional factors influencing the educational process. They improve methods, forms and means of vocational training, improve the nature of the relationship, have a positive impact on the process of forming the health culture of future teachers of physical culture. It was established that in practical terms, organizational and pedagogical conditions are special circumstances and factors of educational process that will provide future specialists with effective implementation of the needs for improvement of all components of the health culture. They are aimed at improving practical actions in solving pedagogical tasks for the formation of a high level of health culture in the future teachers of physical culture in the process of continuous vocational training on the basis of a systematic approach. As a result of the analysis of general scientific psychological and pedagogical literature, legislative and normative acts in the field of professional training of teachers of physical culture, provisions on optimization and increase of the efficiency of vocational education, conducted interviewing and observation, five conditions that will influence formation of a health culture are determined: 1) motivation of value attitude to the culture of health; 2) interdisciplinary integration of knowledge about the formation of a health culture; 3) enriching the practical experience of forming a culture of health through training; 4) the development of healthcare of the environment in an educational institution; 5) stimulation of reflexive activity in the context of the development of a health culture. We put forward the working hypothesis that the distinct spectrum of organizational and pedagogical conditions in its integral context will affect the formation of all components of the culture of health. Theoretical methods (bibliographic method, comparative and structural analysis, synthesis, systematization, modeling) and empirical methods of observation, interviews, surveys) were used. The maximum implementation of the complex of authorial organizational and pedagogical conditions in the educational process will lead to a positive result in the context of enhancement of all components of the health culture of future teachers of physical culture.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20735
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (42) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мосейчук Ю..pdf268.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.