Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20780
Title: Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності
Other Titles: Инновационный подход в организации самостоятельной работы будущих специалистов по физической культуре и спорту при овладении учебной дисциплиной туристской направленности
Innovative approach in the organisation of independent work of future specialists on physical culture and sports while studying disciplines on tourism responsibility
Authors: Скрипченко, Ірина Тарасівна
Шуба, Людмила Вікторівна
Keywords: інноваційний підхід, самостійна робота, професійна підготовка, дисципліни туристської спрямованості, инновационный подход, самостоятельная работа, профессиональная подготовка, дисциплины туристской направленности, innovative approach, independent work, professional training, tourist academic disciplines
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Скрипченко, І. Т. Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності / І. Т. Скрипченко, Л. В. Шуба // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (42). – С. 368-372.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: На основі аналізу науково-методичної літератури визначено, що самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Організація самостійної роботи при вивченні практичних дисциплін туристської спрямованості є важливим напрямком у підготовці фахівців, що і визначило актуальність даної роботи. Метою статті є – обґрунтувати інновацій- ний підхід в організації самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованості. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел та інтернет ресурсів, вивчення передового та узагальнення особистого педагогічного досвіду, анкетування, методи математичної статистики. Результати дослідження. При анкетуванні виявили, що 79-84% студентів зацікавились заняттями туризмом. Скелелазіння зацікавило 63-71% опитуваних студентів, проте займатися регулярно у позаурочних час приходить близько 18-29%. Визначено, що більше половини студентів освоїли практичні навички зі скелелазіння на високому рівні. Іншим студентам запропоновано на вибір заняття зі спортивного орієнтування, проходження дистанцій мотузкового парку та участь у суддівстві змагань з ту- ризму. Розділ самостійної роботи навчальних дисциплін з туризму забезпечений навчально-методичним ма- теріалом, організаційно розпланований, проте наголошуємо що його необхідно постійно удосконалювати та оновлювати згідно сучасних тенденцій в освіті та спорті.
На основе анализа научно-методической литературы определено, что самостоятельная работа студентов на современном этапе является важной частью процесса подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Организация самостоятельной работы при изучении практических дисциплин туристской направленности является важным направлением в подготовке специалистов, что и определило актуальность данной работы. Цель статьи − обосновать инновационный подход в организации самостоятельной работы будущих специалистов по физической культуре и спорту при овладении учебными дисциплинами турист- ской направленности. Методы исследования: анализ научно-методической литературы и интернет ресурсов, изучение передового и обобщение личного педагогического опыта, анкетирование, методы математической статистики. Результаты исследования. При анкетировании студентов выявлено, что процент студентов, заин- тересованных в занятиях туристской направленности колеблется в пределах 79-84%. Скалолазание заинтере- совало 63-71% опрошенных студентов, однако заниматься регулярно во внеурочное время приходит только 18-29%. Определено, что на данных занятиях больше половины студентов освоили практические навыки по скалолазанию на высоком уровне. Другим студентам предложено на выбор занятия по спортивному ориенти- рованию, прохождение дистанций веревочного парка и участие в судействе соревнований по туризму. Раздел самостоятельной работы учебных дисциплин по туризму обеспечен учебно-методическим материалом, орга- низационно распланирован, однако отмечаем что его необходимо постоянно совершенствовать и обновлять согласно современным тенденциям в сфере образования и спорте.
Based on the analysis of scientific and methodological literature it is shown that independent work of students is an important part of the process of training specialists in physical culture and sports. The organization of independent work while studying practical disciplines of tourist orientation is an important direction in the training of specialists, which determined the relevance of this work. The purpose of the article is to substantiate the innovative approach in organizing the independent work of future specialists in physical culture and sports while mastering the educational disciplines of the tourist orientation. Research methods used: analysis of scientific and methodological literature, Internet resources, learning innovate experience, generalization of personal pedagogical experience, questioning, methods of mathematical statistics. The survey showed that 79-84% of students want to attend tourism lessons. Climbing interested in 63-71% of the students, but to practice regularly after lessons comes only 18-29%. Training was held on a schedule at the afternoon where they performed the tasks of the teacher. The complexity of training depends on the terrain, the angle of inclination of the climbing wall, number and shape of hooks, lifting time, speed and other. At the end of the course 57,6% of respondents answered that they could conduct a training lesson with elements of rock climbing on the high level. They mastered the technique of climbing on the rock cluster, insurance techniques, and safety equipment. 40,8% of students showed an average level of material absorption and 1,6% − low level. Other students have been offered a choice of lessons on sport orienteering, passing of distances of a rope park and judging competitions in tourism. The section of independent work is provided with educational and methodological material (tutorial, methodological recommendations, terminological dictionaries, test tasks, electronic tutorial and competition rules) and is organizationally planned. However, we note that it must be regularly improved based on current trends in education and sport.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20780
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (42) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скрипченко І., Шуба Л..pdf269.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.