Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22422
Title: Визначення передумов для реалізації регіональних програм профілактики карієсу зубів на території Закарпатської області
Other Titles: Определение условий для реализации региональных программ профилактики кариеса зубов на территории Закарпатской области
Determination of conditions for regional dental caries prevention programs implementation in the Transcarpathian region
Authors: Мочалов, Юрій Олександрович
Майструк, Павло Олегович
Сабов, Антоніна Вікторівна
Локота, Орися Володимирівна
Keywords: стоматологія, діти, профілактика, карієс
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Видавничий дім "Заславський"
Citation: Мочалов Ю.О. Визначення передумов для реалізації регіональних програм профілактики карієсу зубів на території Закарпатської області / Ю.О. Мочалов, П. О. Майструк, А. В. Сабов, О. В. Локота // Газета "Новости медицины и фармации". "Гастроэнтерология. Проктология" (650) 2018 (тематический номер). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/46480
Abstract: Актуальність. Профілактика стоматологічних захворювань, і карієсу зубів зокрема, як одного із найпоширеніших захворювань у дитячого і дорослого населення в Україні, є важливим соціально-орієнтованим видом профілактичної роботи. Закарпатська область є унікальним в Україні регіоном, багатим на природні рекреаційні ресурси, але водночас є біогеохімічною провінцією із низьким вмістом йоду та фтору, наявними проблемами розвитку і функціонування стоматологічної служби, що несприятливо відображається на поширенні стоматологічних захворювань у населення. Мета дослідження. Визначення умов для практичної реалізації регіональних програм профілактики карієсу зубів у населення на основі створення і підтримки функціонування системи гігієнічного навчання населення; визначення чисельного складу референтних груп. Матеріали і методи. Було проаналізовано дані регіональних органів державної статистики у частині демографічних показників Закарпатської області, окремих показників соціально-економічного розвитку, функціонування окремих галузей господарства. Результати дослідження та їх обговорення. Були проведені розрахунки складу цільових груп для проведення профілактичних заходів в Закарпатській області – 391 624 осіб із постійного населення. Серед них потребу в проведенні ремінералізаційної терапії фторвмісними матеріалами мають 40 432 осіб. Організація системи гігієнічного навчання потребує залучення 18 800 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Дошкільні навчальні заклади відвідують 47 500 осіб, які є цільовою групою для проведення уроків гігієнічного навчання. Проте значна частина дітей в області є «неорганізованими» і відповідно їх складно залучити до уроків здоров’я та гігієнічного навчання – майже 47% загалом по області (31% в містах і 55% в сільській місцевості). Висновки. Отже, профілактика стоматологічних захворювань (і на першому місці саме профілактика карієсу зубів) є надзвичайно важливим питанням для Закарпаття з огляду на наявність несприятливої біогеохімічної провінції зі зниженою концентрацією фтору та йоду на території області. Досвід країн східної Європи (Словаччина, Чехія та Угорщина) доводить важливість і ефективність побудови системи первинної профілактики карієсу на основі гігієнічного навчання для дитячого населення і дорослих.
Актуальность. Профилактика стоматологических заболеваний, и кариеса зубов в частности, как одного из самых распространенных заболеваний у детского и взрослого населения в Украине, является важным социально-ориентированным видом профилактической работы. Закарпатская область представляет собой уникальный в Украине регионом, богатый природными рекреационными ресурсами, но одновременно является биогеохимической провинцией с низким содержанием йода и фтора, имеющимися проблемами развития и функционирования стоматологической службы, что неблагоприятно отражается на распространении стоматологических заболеваний у населения. Цель исследования. Определение условий для практической реализации региональных программ профилактики кариеса зубов у населения на основе создания и поддержания функционирования системы гигиенического обучения населения; определение количественного состава референтных групп. Материалы и методы. Были проанализированы данные региональных органов государственной статистики в части демографических показателей Закарпатской области, отдельных показателей социально-экономического развития, функционирования отдельных отраслей хозяйства. Результаты исследования и их обсуждение. Были проведены расчеты состава референтых групп для проведения профилактических мероприятий в Закарпатской области – 391 624 человек из постоянного населения. Среди них потребность в проведении реминерализирующей терапии фторсодержащими материалами имеют 40 432 человек. Организация системы гигиенического обучения населения требует привлечения 18 800 педагогов общеобразовательных учебных заведений к сотрудничеству. Дошкольные учебные заведения посещают 47 500 лиц, которые являются целевой группой для проведения уроков гигиенического обучения. Однако значительная часть детей в области является «неорганизованными» и соответственно их сложно привлечь к урокам здоровья и гигиенического обучения - почти 47% в целом по области (31% в городах и 55% в сельской местности). Выводы. Итак, профилактика стоматологических заболеваний (и на первом месте именно профилактика кариеса зубов) является чрезвычайно важным вопросом для Закарпатья учитывая наличие неблагоприятной биогеохимической провинции с пониженной концентрацией фтора и йода на территории области. Опыт стран Восточной Европы (Словакия, Чехия и Венгрия) доказывает важность и эффективную роль построения системы первичной профилактики кариеса на основе гигиенического обучения для детского и взрослого населения.
Actuality. Prevention of dental diseases and dental caries in particular as one of the most common diseases among children and adults in Ukraine is an important socially-oriented type of preventive work. The Transcarpathian region is unique in Ukraine. It is rich in natural recreational resources but at the same time region is a biogeochemical province with low iodine and fluoride content and problems of the dental services development and functioning also are presented. Abovementioned situation adversely affects a spread of dental diseases among the population. The aim of the study. Determination of prerequisites for the practical implementation of regional programs for the prevention of dental caries in the population on the basis of creation and support of the functioning of the system of hygienic education of the population; determining the numerical composition of the reference groups. Materials and methods. The data of regional state statistics authorities in the part of demographic indicators of the Transcarpathian region, separate indicators of socio-economic development, functioning of separate branches of the economy were analyzed. Results of the research and discussion. Were carried out the calculations of the target groups for preventive measures in the Transcarpathian region - 391,624 persons from the permanent population. 40 432 persons are in need of remineralization therapy with fluoride-containing materials. The organization of the system of hygiene education requires the involvement of 18,800 teachers from general education institutions for co-working. Pre-school educational institutions are visited by 47,500 people who are the target group for hygienic education lessons. However, a significant proportion of children in the region are "unorganized" and accordingly difficult to involve in lessons in health and hygiene education - almost 47% in the region (31% in urban areas and 55% in rural areas). Conclusions. Prevention of dental diseases (and in the first place precisely the prevention of dental caries) is an extremely important issue for Transcarpathia given the presence of an unfavorable biogeochemical province with a low concentration of fluorine and iodine. The experience of the countries of Eastern Europe (Slovakia, Czech Republic and Hungary) proves the importance and effective role of building the system of primary caries prevention on the basis of hygiene education for the children and adult population.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22422
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії та онкостоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.