Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2264
Title: Методологія екологічного нормування вмісту мікроелементів та важких металів у ґрунтах. Повідомлення 2. Спосіб встановлення нормативів вмісту хімічних елементів /компонентів у системі ґрунт – рослина
Other Titles: Methodology of environmental rationing of trace elements and heavy metals content in soils. Message 2. The method of standards regarding setting of the chemical elements /components content in the soil-plant system
Authors: Самохвалова, В.Л.
Фатєєв, А.І.
Філатов, В.П.
Горякіна, В.М.
Самохвалова, П.А.
Keywords: спосіб, нормативи, екологічне нормування, важкі метали, система ґрунт – рослина
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Методологія екологічного нормування вмісту мікроелементів та важких металів у ґрунтах. Повідомлення 2. Спосіб встановлення нормативів вмісту хімічних елементів / компонентів у системі ґрунт-рослина [Текст] / В. Л. Самохвалова, А. І. Фатєєв, В. П. Філатов та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / гол. ред. В.І. Комендар. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 32. – С. 5–11. – Бібліогр.: с. 11 (18 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: За визначення об’єктивних показників фонового і кризового моніторингу системи ґрунт – рослина розроблено новий спосіб встановлення атестованих значень показників вмісту хімічних елементів /компонентів біокосної та біологічної систем за встановлення хімічного складу їх компонентів. Спосіб передбачає використання модифікованого критерію оцінки елементного /компонентного складу технічної системи та його поширення на новий клас об’єктів. Технічним результатом способу є забезпечення підвищення достовірності одержаних даних, експресність отримання об’єктивних оцінок результатів визначення вмісту хімічних елементів у різних об’єктах довкілля за збільшення їх якості та зменшення необхідних витрат на їх досягнення, удосконалення методології оброблення інформації щодо елементного складу природних (ґрунти, рослини) і техногенних середовищ (складні суміші). Ключові слова: спосіб, нормативи, екологічне нормування, важкі метали, система ґрунт – рослина.
Description: By determination of objective indicators the background and crisis monitoring of soil - plant system elaborated a new method of establishment qualified values of chemical elements /components contents in biostanding and biological systems for determining the chemical composition of their components. The method involves the using of the modified criterion of element /component content of the technical system and its extension to a new class of objects. Technical result is a method of improving the reliability of obtained data, speed of obtaining objective assessments of the results determine the content of chemical elements in various environmental subjects by increasing their quality and reducing the costs of achieving them, improving the methodology of information processing for the elemental composition of natural (soil, plants) and anthropogenic environments (complex mixtures). Key words: method, norms, ecological rationing, heavy metals, the soil - plant system.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2264
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 32 - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.