Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23291
Title: Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни
Other Titles: СLUSTER APPROACH TO THE CREATING OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY
Authors: Брітченко, Ігор Геннадійович
Князевич, Анна Олександрівна
Keywords: інноваційна інфраструктура, національна інноваційна система, кластер, хаб, мережеві структури, самоорганізація, синергетичний ефект
Issue Date: 2015
Publisher: Науковий вісник Мукачівського державного університету
Citation: Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни / А. О. Князевич, І. Г. Брітченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(1). - С. 24-29.
Series/Report no.: УДК 338.001.36;
Abstract: Досвід функціонування національних інноваційних систем у економічно розвинених країнах вказує на те, що розвиток інноваційної моделі національної економіки не можливий без становлення активно діючої інноваційної інфраструктури. В Україні за сучасних умов сформовані лише окремі елементи інноваційної інфраструктури, що потребують розробки механізму комплексного формування та ефективного функціонування таких мережевих систем. Стаття присвячена проблемам становлення і розвитку інноваційної інфраструктури країни в складних соціально-економічних умовах. Метою дослідження є проведення аналізу ролі та впливу кластерів на самоорганізацію і саморозвиток інноваційної інфраструктури країни в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Теоретичною основою дослідження є методи діалектичного пізнання, теоретичного узагальнення, системний підхід та метод наукової абстракції, що дозволили розробити модель взаємодії складових елементів інноваційного кластера та їх впливу на формування інноваційної інфраструктури країни. Досліджується проблема впливу тенденцій поширення кластеризації регіонів на створення мережі фірм інфраструктурного забезпечення, які на комерційній основі пропонують і розповсюджують свої послуги. Кластеризація регіонів супроводжується поширенням впливу зростаючої кількості кластерів (інноваційних структур мережевого типу) на національну економіку та її інноваційну інфраструктуру. Навколо хаба і ядра кластера створюється певне інфраструктурне оточення – ряд фірм, що спеціалізуються на інноваційному сервісі, які можуть на комерційній основі пропонувати свої послуги не тільки фірмам цього кластера, а і всім найближчим інноваційно активним підприємствам. Поширення кластеризації всіх регіонів може послужити основою для подальшої самоорганізації та саморозвитку допоміжних фірм під дією ринкових механізмів управління і переростання інноваційної інфраструктури кластерів у базову платформу інноваційної інфраструктури країни. Держава, створюючи сприятливу інноваційну політику, регулює граничні умови діяльності для суб’єктів інноваційної інфраструктури, кластерів, які самостійно, виходячи з комерційних міркувань, самоорганізуються під дією ринкових механізмів, розширюють зону своїх послуг на всі регіони, утворюючи цілісну інноваційну інфраструктуру країни.
Description: The experience of national innovation systems in developed countries indicates that the development of innovative models of the national economy is not possible without the formation of active innovation infrastructure. Only certain elements of the innovation infrastructure, requiring the development of a mechanism of complex formation and effective functioning of such network systems have been formed in Ukraine in modern conditions. The problems of formation and development of innovation infrastructure in difficult social and economic conditions have been considered in the article. The aim of the study is to analyze the role and impact of clusters on the self-organization and self-development of innovative infrastructure with limited financial resources. Methods of dialectical knowledge, theoretical generalization, systematic approach and method of abstraction that allowed developing a model of interaction of the constituent elements of innovation clusters and their impact on the innovation infrastructure are the theoretical basis of the research. The problem of influence of regional clustering to create a network of companies for maintenance of infrastructure, that offer and distribute their services on commercial basis, has been studied. Clustering of regions is accompanied by the spread of the influence of the growing number of clusters (innovation structures of the network type) on the national economy and its innovation infrastructure. A certain infrastructural environment is created around the hub and the core of a cluster - a number of companies specializing in innovative services that could commercially offer services not only to cluster firms, but also to all innovation active enterprises. Clustering of regions can serve as a basis for further self-organization and self-supporting for subsidiary companies under market mechanisms of management and transformation of innovation infrastructure of clusters into basic platform for innovation infrastructure of the country. The state, creating a favorable investment policy, regulates the boundary conditions of the activities for the subjects of innovation infrastructure, clusters that are self-organizing themselves, based on commercial considerations, under the market mechanisms, expanding their services to all regions, forming a coherent innovation infrastructure of the country.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23291
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.