Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавчин, Михайло Васильович-
dc.contributor.authorКампо, Володимир-
dc.contributor.authorВдовіченко, Сергій-
dc.contributor.authorМартиненко, Петро-
dc.contributor.authorГультай, Михайло-
dc.contributor.authorОвчаренко, Вячеслав-
dc.contributor.authorГоловань, Ігор-
dc.contributor.authorБанашак, Богдан-
dc.contributor.authorАрнольд, Райнер-
dc.contributor.authorГайс, Ергард-
dc.date.accessioned2019-01-22T17:15:19Z-
dc.date.available2019-01-22T17:15:19Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationПрава і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / авт. кол. : Кампо В., Вдовіченко С., Савчин М. та ін.; зве­р­нен­ня до читачів Го­ло­ви Консти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни (VII.2010—VII.2013 роки) Головіна А. С.; вст. сло­во і заг. ред. проф. Мартиненка П. Ф., Кампа В. М. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.uk
dc.identifier.isbn978-966-667-573-9-
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23393-
dc.descriptionРе­ко­ме­н­до­ва­но Вченою радою юри­ди­ч­но­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сь­ко­го на­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­че­н­ка (про­то­кол № 1 від 23 вересня 2013 р.)uk
dc.description.abstractНавчальний посібник носить науково-практичний характер. Він містить елементи монографії, оскільки автори використовують надзвичайно великий науковий апарат (як вітчизняних, так і зарубіжних авторів), що додає посібнику науковості. Наявність у посібнику практичних завдань, рішень Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та конституційних судів зарубіжних країн надає можливість набувати практичні навики роботи з різними актами цих органів, формує та розвиває практичні навики застосування набутих теоретичних знань. Посібник стане надзвичайно корисним не лише для студентів та викла­дачів, а й для юристів-практиків, суддів, прокурорів, працівників МВС України, адвокатів, правозахисників, державних службовців, посадових осіб місце­вого самоврядування тощо.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherЮрінком Інтерuk
dc.subjectправа людиниuk
dc.subjectверховенство праваuk
dc.subjectосновоположні свободиuk
dc.subjectгарантії прав людиниuk
dc.subjectправова державаuk
dc.subjectсудовий конституційний контрольuk
dc.titleПра­ва і сво­бо­ди лю­дини і гро­ма­дянина в Укра­ї­ні (до­ктрина Єв­ро­пейсь­ко­го су­ду з прав лю­дини і Кон­ститу­ційн о­го Су­ду Укра­їни)uk
dc.title.alternativeHumans and Citiezens Rights and Freedoms (the Europeane Coort of Human Rights and Constituional Courts of Ukraine doctrine)uk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeНавчальний посібникuk
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Human Right's (doctrina CCU & ECHR).pdf7.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.