Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24363
Title: K rozhodcovskemu konaniu pred rozhodcovskym sudom pri hospodarskej komore Ceskej republiky a agrarnej komore Ceskej republiky
Authors: Marek, K.
Cisko, L.
Keywords: rozhodcovský súd, záväzkové vzťahy, Občiansky zákonník, poriadok rozhodcovského súdu
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Marek, K. K rozhodcovskemu konaniu pred rozhodcovskym sudom pri hospodarskej komore Ceskej republiky a agrarnej komore Ceskej republiky [Текст] / K. Marek, L. Cisko // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22№Ч.2. – С. 101–108. – Бібліогр.: с. 106–108 (29 назв). – Рез. укр., англ., рос.
Abstract: Článok pojednáva o obsahu Poriadku Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Záverom upozorňuje, že ustanovenia o záväzkových vzťahoch, ktoré sa týkajú uplatnenia práva nasúde, súdneho konania alebo súdneho rozhodnutia, sa použijú primerane i pre uplatnenie práva pred rozhodcovským súdom (rozhodcom), pre rozhodcovské konanie alebo rozhodcovský nález, ak sa opierajú o platnú rozhodcovskú zmluvu (rozhodcovskú doložku). V rozhodcovskom konaní prebieha i dokazovanie. K dokazovaniu sa vzťahuje § 20 zákona o rozhodcovskom konaní. Zásadnou kategóriou dôkazných prostriedkov sú dôkazy listinné, ktoré s ohľadom na povahu sporov zo zmlúv, ktoré sú v rozhodcovskom konaní prejednávané, sú väčšinou dostačujúce k preukázaniu skutkových tvrdení strán. Zákon stanovuje, že dôkazy výsluchom účastníkov, svedkov či znalcov, teda druhy dôkazných prostriedkov v civilnom konaní pred súdom celkom bežné a možno povedať zásadné, môžu rozhodcovské súdy vykonávať iba vtedy, ak sa uvedené osoby ku konaniu dobrovoľne dostavia a poskytnú výpoveď. Takisto iné dôkazy môžu vykonávať iba vtedy, ak sú im poskytnuté. Príčinou tejto špecifickej úpravy priebehu dokazovania je okolnosť, že na vykonanie svojich úkonov nedisponuje rozhodca, ani rozhodcovský súd štátnou rozhodcovský súddonucovacou mocou k ich nariadeniu.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24363
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 2 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K ROZHODCOVSKÉMU KONANIU PRED ROZHODCOVSKÝM SÚDOM.pdf312.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.