Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24875
Title: Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми
Other Titles: PROFESSIONAL TRAINING FOR STUDENTS OF INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALITIES IN UKRAINE: TO THE ISSUE
Authors: Клепар, Марія Василівнa
Klepar, Maria
Keywords: професійна підготовка, компетентність, професія, професійна освіта, студенти-міжна- родники, vocational training, competence, profession, vocational education, international relations specialities students
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Клепар, М. В. Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми [Текст] / М. В. Клепар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2 (45). – С. 94–98
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Сьогодні міжнародні відносини – галузь знань гуманітарної сфери, вартість якої постійно зростає. Актуальність дослідження означеної у назві статті проблеми визначаємо у двох аспектах: теоретико-методологічному, що полягає у недостатньому рівні її дослідження в українській педагогічній науці, та освітньо-педагогічному, що обумовлюється потребою адекватного визначення понять, категорій, термінів для об’єктивного дослідження проблеми професійної підготовку майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України та науково-методичного обґрунтованого організаційно-педагогічного і адміністративного керівництва цим процесом. Мета статті полягає у здійсненні спеціального всебічного аналізу термінологічного апарату дослідження професійної підготовки студентів, що навчаються за різними спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини» у закладах вищої освіти України. У процесі науково-дослідницької роботи використано загальнонаукові методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і порівняння та ін.) та дисциплінарно-педагогічні і міждисциплінарні: контент-аналіз, дискурс-аналіз, системно-структурний, структурно-функціональний, порівняльний тощо. Результати дослідження полягають у визначенні основної особливістю терміносистеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників, що ґрунтується на міждисциплінарному підході; виокремленні її чотирьох основних груп понять, категорій, термінів, які мають забезпечувати: 1) з’ясування загальнонаукових, операційно-інструментальних і теоретико-прикладних аспектів дослідження; 2) тлумачення необхідних для його проведення аспектів міжнародних відносин; 3) вивчення основних складових феномену вищої професійної освіти; 4) дефініціювання теорії і практики професійної підготовки (навчання і виховання) студентів та процесу організації неперервної освіти загалом; здійсненні докладного аналізу дефініцій третьої групи понять і термінів за структурно-функціональною ознакою.
International relations is the branch of knowledge of the humanitarian field, the value of which is constantly growing. Relevance of the research are defined in the title challenges you in two aspects: theoretical, methodological, caused by insufficient study of Ukrainian in educational science and educational and pedagogical, which is due to the need of adequate definitions, categories, time for an objective study on training future international experts in the system of higher education of Ukraine and scientifically-methodologically grounded pedagogical and administrative and managerial leadership of this process. The purpose of the article is the implementation of a special comprehensive analysis apparatus terminology research training of students enrolled in the various field of knowledge «International Relations» in higher education in Ukraine. The research uses general scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction, generalization and comparison, etc.); disciplinary and interdisciplinary pedagogical, content analysis, discourse analysis, systemic and structural, structural and functional comparative more. Results of the study is to clarify the main feature of terminology research training of future specialists in international affairs based on an interdisciplinary approach, identifying four main groups of concepts, categories, terms must provide: 1) clarify the general, operational and instrumental theoretical and applied aspects of research; 2) interpretation of the aspects of international relations necessary for its implementation; 3) studying the main components of the phenomenon of higher vocational education; 4) defining the theory and practice of vocational training (training and upbringing) of students and the process of organization of lifelong learning in general; a detailed analysis of the definitions of the third group on a structural and functional basis.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24875
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 2 (45) - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клепар Марія Василівнa.pdf350.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.