Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24880
Title: Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво»
Other Titles: Pedagogical conditions of transformation of mathematical courses at the agronomic faculty in conditions of deepening the integration ties in the system of «science-education-production»
Педагогические условиях трансформации математических курсов на агрономическом факультете в условиях углубления интеграционных связей в системе «наука-образование-производство»
Authors: Левчук, Олена Володимирівна
Levchuk, Olena
Keywords: математична підготовка, інтеграція, підготовка аграріїв, система Mathcad, математическая подготовка, интеграция, подготовка аграриев, система Mathcad, mathematical training, integration, training of farmers, Mathcad system
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Левчук, О. В. Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв`язків у системі "наука-освіта-виробництво" [Текст] / О. В. Левчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 1 (44). – С. 93–97.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1(44);
Abstract: Сучасне високотехнологічне та інтелектуальномістке професійне середовище передбачає наявність практико-орієнтованого потенціалу кадрів, фундаментальних основ знань та способів мислення майбутніх аграріїв. Метою дослідження є аналіз шляхів вирішення проблеми трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво». Завдання дослідження: довести провідну роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності майбутніх аграріїв; обґрунтувати педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін. Методи дослідження – сис тем ний аналіз літератури; дослідження поняттєвого апарату; цілеспрямована побудова системи нових теоретичних уявлень, перехід від абстрактного до конкретного; моделювання теоретично можливих си туацій для характеристики як змістовної, так і процесуальної сторін системи математичної підготовки фахівців; узагальнення педагогічного досвіду; ціле спря моване спостереження, анкетування, бесіда, тестування студентів, метод діагностуючих контрольних робіт; математичне опрацювання результатів дослідження, якісний та кількісний їх аналіз. Результати дослідження – обґрунтовано педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін: формування інтелектуальних вмінь та розвиток професійних якостей особистості на основі посилення математичної складової, як фундаментальної в процесі підготовки аграрія; інтеграція математичних дисциплін з природничими, професійно-орієнтованими дисциплінами та практичним досвідом, отриманим на виробництві; інтегрований спосіб вироблення інформаційно-комунікаційної компетенції. Установлено, що реалізація інтегративного підходу дозволить трансформувати традиційні курси підготовки, надаючи їм більшої професійної спрямованості. Продемонстровано шляхи впровадження зазначених педагогічних умов на агрономічному факультеті в процесі викладання курсу «Вища математика (фахове спрямування)» для спеціальностей «Агрономія», «Екологія».
Современная высокотехнологическая и интелектуальноемкая профессиональная среда предполагает наличие практико-ориентированного потенциала кадров, фундаментальных основ знаний и способов мышления будущих аграриев. Целью исследования является анализ путей решения проблемы трансформации математических курсов на агрономическом факультете в условиях углубления интеграционных связей в системе «наука-образование-производство». Задачи исследования: доказать ведущую роль математической составляющей профессионально-иннновацийнои компетентности будущих аграриев; обосновать педагогические условия формирования содержания математических дисциплин. Методы исследования - системний анализ литературы; исследования понятийного аппарата; целенаправленное построение системы новых теоретических представлений, переход от абстрактного к конкретному; моделирование теоретически возможных ситуаций для характеристики как содержательной, так и процессуальной сторон системы математической подготовки специалистов; обобщение педагогического опыта; целеполагающее наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование студентов, метод диагностируемых контрольных работ; математическая обработка результатов исследования, качественный и количественный их анализ. Результаты исследования: обоснованы педагогические условия формирования содержания математических дисциплин: формирование интеллектуальных умений и развитие профессиональных качеств личности на основе усиления математической составляющей, как фундаментальной в процессе подготовки агрария; интеграция математических дисциплин с естественными, профессионально-ориентированными дисциплинами и практическим опытом, полученным на производстве; интегрированный способ выработки информационно-коммуникационной компетенции. Установлено, что реализация интегративного подхода позволит трансформировать традиционные курсы подготовки, предоставляя им большей профессиональной направленности. Продемонстрировано пути внедрения указанных педагогических условий на агрономическом факультете в процессе преподавания курса «Высшая математика (профессиональное направление)» для специальностей «Агрономия», «Экология».
Modern high-tech and knowledge-intensive professional environment presupposes the existence of a practice-oriented potential of personnel, the fundamental foundations of knowledge and ways of thinking of future farmers. The aim of the study is to analyze ways to solve the problem of transforming mathematical courses at the agronomic faculty in the context of deepening integration ties in the «science-education-production» system. The aim of the paper: to prove the leading role of the mathematical component of the professional innovation competence of future farmers; justify the pedagogical conditions of the formation of the content of mathematical disciplines. Research methods used: systemic literature analysis; research conceptual apparatus; purposeful construction of a system of new theoretical concepts, the transition from the abstract to the concrete; simulation of theoretically possible situations to characterize both the substantive and procedural sides of the system of mathematical training of specialists; generalisation of pedagogical experience; purposeful observation, questioning, conversation, testing of students, the method of diagnosed examinations; mathematical processing of research results, their qualitative and quantitative analysis. The research results: the pedagogical conditions for the formation of the content of mathematical disciplines are substantiated: the formation of intellectual skills and the development of personal professional qualities based on the strengthening of the mathematical component, as fundamental in the process of preparing agrarians; integration of mathematical disciplines with natural, professionally-oriented disciplines and practical experience gained in production; integrated way to develop information and communication competence. It has been established that the implementation of an integrative approach will allow transforming traditional training courses, giving them a greater professional focus. The ways of introducing the specified pedagogical conditions at the agronomical faculty in the course of teaching the course «Higher Mathematics (professional direction)» for «Agronomy», «Ecology» specialties are demonstrated.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24880
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (44) - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левчук Олена Володимирівна.pdf513.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.