Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24898
Title: Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей
Other Titles: Theoretical and methodological aspects of physical training of school pupils taking into account their psychodynamic properties
Теоретико-методические аспекты физического воспитания школьников с учетом их психодинамических свойств
Authors: Бондарчук, Наталія Яківна
Bondarchuk, Natalia
Чернов, Віктор Дмитрович
Chernov, Victor
Keywords: психодинамічні властивості, нервова система, темперамент, школярі, фізичне виховання, фізичні якості, диференційований підхід, psychodynamic properties, nervous system, temperament, school pupils, physical training, physical qualities, differentiated approach, психодинамические свойства, нервная система, темперамент, школьники, физическое воспитание, физические качества, дифференцированный подход
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Бондарчук, Н. Я. Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей [Текст] / Н. Я. Бондарчук, В. Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 1 (44). – С. 13–17.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1(44);
Abstract: Актуальність врахування психодинамічних властивостей у фізичному вихованні школярів пов’язана з тим, що таке врахування дасть змогу оптимізувати педагогічну роботу на заняттях з фізичної культури, впроваджувати у процес фізичного виховання диференційований та індивідуальний підходи. Основною метою статті є надати методичні рекомендації щодо педагогічної роботи з фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей. В ході дослідження використано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, соціологічного дослідження, педагогічного спостереження. У статті доведено зв’язки між психічними та психодинамічними властивостями школярів, вплив типу темпераменту на екстравертивність, стійкість, збудженість, експресію, залежність розвитку окремих фізичних якостей (насамперед швидкості, витривалості, сили) від типу темпераменту. Показано, що вирішення конкретних педагогічних завдань на заняттях з фізичної культури повинні бути узгоджені із психодинамічними властивостями учнів. Це дозволить ефективно застосовувати диференційований підхід при формуванні учнівських груп (команд) за різними типами темпераменту, що сприятиме також успішному комплексному розвитку різних фізичних якостей школярів. Аргументовано необхідність корекції проявів психодинамічних властивостей школярів у процесі їх фізичного виховання.
The relevance of taking into account of psychodynamic properties in the physical education of school pupils is connected with the fact that it will make it possible to optimise pedagogical work in physical education classes and introduce differentiated and individual approaches into the process of physical education. The main goal of the article is to provide methodological recommendations on pedagogical work on the physical education of school pupils, taking into account their psychodynamic properties. The study used the methods of analysis and synthesis of literary sources, sociological research, pedagogical observation. In the article there are analyzed basic psychodynamic properties of human, which age temperament, sensitiveness, and dynamic aspects of behavior. The author emphasizes that children have their own characteristics of manifestation of psychodynamic properties, in particular temperament, and these features depend on the properties of the nervous system. There is proved the relationship between mental and psychodynamic properties of schoolchildren. The type of temperament affects on mental stability, excitement, expression, plasticity etc. The article states that such physical qualities of pupils as speed, endurance and strength depends on the type of temperament. There is showed important aspects of pedagogical work with school pupils with different psychodynamic properties. A teacher should use knowledge about the connection between specific psychodynamic properties and different personal qualities, characteristics, abilities of pupils. When applying a differentiated approach to physical education classes and the formation of school pupil’s groups (teams), it is important to take into account the degree of effectiveness of joint work of pupils with different types of temperament, which will contribute to the successful complex development of various physical qualities. The task of a teacher is to promote development of the positive aspects of different psychodynamic properties using a systematic educational work. Correction of the psychodynamic properties of schoolchildren is necessary so that the requirements for the physical development of each individual school pupil correspond to his psychodynamic properties and type of temperament, re-educate the negative traits of certain properties and nurture positive traits, develop the pupil as an individual and optimize the physical education process. Therefore, in the future it will be important to develop methods and means of correcting the psychodynamic properties of schoolchildren and to study the influence of the type of temperament on the development of physical qualities.
Актуальность учета психодинамических свойств в физическом воспитании школьников связана с тем, что такой учет даст возможность оптимизировать педагогическую работу на занятиях по физической культуре, внедрять в процесс физического воспитания дифференцированный и индивидуальный подходы. Главная цель статьи – предоставить методические рекомендации по педагогической работе по физическому воспитанию школьников с учетом их психодинамических свойств. В ходе исследования использованы методы анализа и обобщения литературных источников, социологического исследования, педагогического наблюдения. В статье доказаны связи между психическими и психодинамическими свойствами школьников, влияние типа темперамента на экстравертивность, стойкость, возбужденность, экспрессию, зависимость развития отдельных физических качеств (прежде всего быстроты, выносливости, силы) от типа темперамента. Показано, что решение конкретных педагогических задач на занятиях по физической культуре должны быть согласованы с психодинамическими свойствами учеников. Это позволит эффективно применять дифференцированный подход при формировании ученических групп (команд) в зависимости от разных типов темперамента, что будет способствовать также успешному комплексному развитию различных физических качеств школьников. Аргументирована необходимость коррекции проявлений психодинамических свойств школьников в процессе их физического воспитания.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24898
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (44) - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондарчук Наталія Яківна.pdf327.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.