Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24958
Title: Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у зво до роботи у територіальній громаді
Other Titles: Modeling of professional activity in the future social workers training in higher education institutions for working in the territorial community
Моделирование профессиональной деятельности в подготовке будущих социальных работников у вузах к работе в территориальной общине
Authors: Слозанська, Ганна Іванівна
Slozanska, Hanna
Keywords: соціальна робота, соціальний працівник, територіальна громада, соціальні послуги, професійна підготовка, social work, social worker, territorial community, social services, professional training, социальная работа, социальный работник, территориальная община, социальные услуги, профессиональная подготовка
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Слозанська, Г. І. Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді [Текст] / Г. І. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2018. – Вип. 2 (43). – С. 255-259.
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 2(43);
Abstract: В умовах реформування системи соціального захисту населення, що передбачає організацію та надання якісних соціальних послуг в ОТГ, загострюється питання підготовки висококваліфікованих соціальних працівників, готових до роботи в ОТГ. В той же час перед ЗВО України лежить нелегке завдання з переформатування системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників задля її орієнтації на потреби ринку праці, модель особистості фахівця з соціальної роботи в ОТГ та модель його професійної діяльності. Впровадження ідеї моделювання професійної діяльності у підготовку майбутніх соціальних працівників у ЗВО сприятиме формуванню у них готовності до роботи в ОТГ. Мета статті полягає в дослідженні ролі моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді. У результаті дослідження доведено, що моделювання як метод є поширеним і застосовується у різних галузях знань, проте, особливо результативним є у підготовці фахівців різних галузей. Моделювання професійної діяльності у навчальному процесі дозволяє побудувати компетентнісну модель підготовки майбутнього фахівця на основі дослідження моделі професійної діяльності та моделі особистості спеціаліста. Побудова системи підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО на основі моделювання майбутньої професійної діяльності дає можливість інтегрувати предметну і соціальну парадигми, педагогічну і психологічну компетентність, методично-організаційну і науково-практичну діяльність; сформувати необхідні компетентності; спроектувати види діяльності, зміст освіти; вибрати освітні технології, засоби, форми і методи організації навчального процесу.
In the context of reforming the system of social protection of the population, which involves the organization and provision of quality social services in UTC, the issue of training highly qualified social workers who are ready to work in UTC is becoming more acute. At the same time, the Universities in Ukraine are faced with the difficult task of reformation of future social workers training system oriented it on the needs of the labor market, model of a social worker in UTC and the model of his professional activity. The introduction of the idea of modeling of professional activities in the future social workers training will contribute to their readiness to work in the UTC. The purpose of the article is to study the role of professional modeling in the future social workers training in higher education institutions, ready to work in a territorial community. The result of the study showed that modeling as a method is used in various fields of knowledge. However, its application in the future specialists training in HEIs is especially effective. Modeling of professional activity in the educational process allows building a competence-based training model for the future specialist based on the study of the model of professional activity and the personality of the specialist. Building a system of future social workers training in the HEIs on the basis of modeling of future professional activities makes it possible to integrate the subject and social paradigms, pedagogical and psychological competence, methodological, organizational and scientific and practical activities; to form the necessary competence in the graduates; design activities, educational content; choose educational technologies, tools, methods of the educational process organizing.
В условиях реформирования системы социальной защиты населения, что предусматривает организацию и предоставление качественных социальных услуг в ОТО обостряется вопрос подготовки квалифицированных социальных работников, готовых к такой деятельности. В то же время, ВУЗы должны переформатировать систему профессиональной подготовки будущих социальных работников и ориентировать ее на потребности рынка труда, модель личности социального работника в ОТО и модель его профессиональной деятельности. Внедрение идеи моделирования профессиональной деятельности в подготовку будущих социальных работников будет способствовать формированию у них готовности к работе в ОТО. Цель статьи – исследовать роль моделирования профессиональной деятельности в подготовке будущих социальных работников к работе в ОТО. Результаты исследования свидетельствует, что моделирование как метод является распространенным и применяется в различных областях знаний. Однако, особенно результативным является его применение в подготовке специалистов различных отраслей. Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе позволяет построить компетентностного модель подготовки будущего специалиста на основе исследования модели профессиональной деятельности и модели личности специалиста. Построение системы подготовки будущих социальных работников в ЗВО на основе моделирования будущей профессиональной деятельности дает возможность интегрировать предметную и социальную парадигмы, педагогическую и психологическую компетентность, методично-организационную и научно-практическую деятельности; сформировать необходимые выпускнику компетентности; спроектировать виды деятельности, содержание образования; выбрать образовательные технологии, средства, формы и методы организации учебного процесса.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24958
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 2 (43) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Слозанська Ганна Іванівна.pdf347.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.