Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25453
Title: Тенденції розвитку сучасних банківських технологій
Other Titles: Тенденции развития современных банковских технологий
Development trends of modern banking technologies
Authors: Кузьменко, О. В.
Овчаренко, В. О.
Keywords: самообслуговування, інновації, банки, банківські технології, Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, mobile banking, innovations, banks, banking technologies, Internet banking, self-service
Issue Date: 2019
Publisher: Гельветика
Citation: Кузьменко, О. В., Овчаренко В. О. Тенденції розвитку сучасних батьківських технологій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2019. – Вип. 24, №Ч.2. – С. 98–103. – Рез. рос., англ. – Бібліогр. : с. 102 (30 назв).
Abstract: Метою статті є визначення тенденцій розвитку сучасних технологій банківського обслуговування. Роз- глянуто технології, засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій: Інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу, СМС-банкінгу, телефонного банкінгу, банкоматів і терміналів самообслуговування. Проаналізовано зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на впровадження зазначених технологій банківськими установами і на використан- ня цих технологій клієнтами банків. Обґрунтовано необхідність упровадження банками сучасних технологій обслуго- вування клієнтів і позитивні наслідки їх застосування. Визначено, що розвиток зазначених технологій відбуватиметься в напрямі забезпечення постійного і простого доступу клієнта до банківських послуг; забезпечення підвищених заходів захисту; адаптації банківських послуг до потреб клієнта та їх персоналізації; інтеграції з іншими фінансовими устано- вами і фінтек-компаніями; створення банківських систем із відкритим АРІ та ін.
Целью статьи является определение тенденций развития современных технологий банковского об- служивания. Рассмотрены технологии, основанные на использовании информационно-коммуникационных техно- логий: Интернет-банкинга, мобильного банкинга, СМС-банкинга, телефонного банкинга, банкоматов и терминалов самообслуживания. Проанализированы внешние и внутренние факторы, влияющие на внедрение указанных техноло- гий банковскими учреждениями и на использование этих технологий клиентами банков. Обоснованы необходимость внедрения банками современных технологий обслуживания клиентов и положительные последствия их применения. Определено, что развитие указанных технологий будет происходить в направлении обеспечения постоянного и просто- го доступа клиента к банковским услугам; обеспечения повышенных мер защиты; адаптации банковских услуг к по- требностям клиента и их персонализации; интеграции с другими финансовыми учреждениями и финтек-компаниями; создания банковских систем с открытым АРІ и др.
The significant development of information and communication technologies has a huge impact on banking technologies of customer service. Against this backdrop, banks change their expansive strategy for a strategy of technological transformation. They spend tremendous resources on new technologies because it reduces their costs relative to any other forms of banking. Moreover, new technologies provide customers more convenient access to banking services. Therefore, this paper aims to identify development trends of these technologies. Understanding the main directions of banking technologies development is key to design, refine, and implement banking services that achieve high consumer acceptance. The authors review modern banking technologies of service based on information and communication technologies. There are Internet banking, mobile banking, SMS-banking, telephone banking, ATMs and self-service terminals. The common feature of these bank technologies is that they allow customers to access banking services outside bank branches. The paper considers factors affecting technologies’ adoption by banks. These factors are conventionally divided into external and internal. The positive and negative effect of these factors are considered. The authors suggest several ways to eliminate their negative impact. The paper also discusses factors affecting the acceptance of innovative technologies of banking service by customers. This study substantiates the necessity of modern customer service technologies adoption by banks and their positive consequences. It is determined that the development of these technologies occur in the direction of ensuring constant and simple client access to banking services; provide enhanced protection measures; adaptation of banking services to customer needs and their personalization; integration with other financial institutions and FINTEC companies; creation of banking systems with open API, etc.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25453
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24 Частина 2 - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьменко О. В., Овчаренко В. О..pdf297.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.