Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25457
Title: The concept of gamification and statistical analysisof existing mobile applications on international business
Other Titles: Концепція гейміфікації та статистичний аналіз існуючих мобільних додатків з міжнародного бізнесу
Концепция геймификации и статистический анализ существующих мобильных приложений по международному бизнесу
Authors: Shyriaieva, Natalia
Rohozna, Valeriya
Adamkevych, Antoanella
Ширяєва, Н. В.
Рогозна, В. С.
Адамкевич, А. С.
Keywords: gamification, business games, gamification in education, statistical analysis, mobile business applications, гейміфікація, бізнес-ігри, гейміфікація в освіті, статистичний аналіз, мобільні бізнес-додатки, геймификация, бизнес-игры, геймификация в образовании, статистический анализ, мобильные бизнес-приложения
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Shyriaieva Natalia The concept of gamification and statistical analysisof existing mobile applications on international business / Shyriaieva Natalia, Rohozna Valeriya, Adamkevych Antoanella, // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород, 2019. – Вип. 24, Ч.3. – С.131-136.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: The article considers the genesis of gamification and its implementation in the educational process. The essence of gamification experience, its role at the present time, and the perspectives of its adaptation for the students are discovered. The growing tendency of gamification popularization is analysed based on data of Google Scholar. The authors suggest gamification as a tool to infuse ordinary activities with principles of engagement based on the gaming idea. The essence of applying gamification in the educational process for the motivation of students is proved. In the practical part of the research, 100 existing mobile applications regarding the business activity and international business sphere are analysed based on the data of Google Play. The founded applications and games are investigated by their availability according to prices, types, developers by countries, and recommended age for users. The authors consider the frequency of functions of applications to reveal the most used types of mobile applications with the prospect of creating the most appropriate application for studying. The authors put forward some of the applications for detailed research to identify their specific features and aspects. At the final point, the structure and content of an appropriate application according to the vision of authors are proposed.
У статті розглянуто початок дослідження гейміфікації та її впровадження в навчальний процес. Розкрито сутність досвіду використання гейміфікації, її роль в даний час, перспективу адаптації для студентів. Автори розгляда- ють основні риси та елементи гри в рамках дослідження концепцій гейміфікації. Проаналізовано зростаючу тенденцію популяризації гейміфікації на основі даних Google Scholar. Автори досліджують структуру та зміст, необхідні для успішного застосування гейміфікації в тренінгах для студентів з метою збільшення їхньої зацікавленості у навчально- му процесі. Автори пропонують гейміфікацію як інструмент для підтримки звичайної діяльності принципами взаємодії на основі ігрової ідеї. Обґрунтовано сутність застосування гейміфікації в навчальному процесі для мотивації студентів. Охарактеризовано важливість правильного встановлення цілей навчання та наявність зворотного зв'язку у даній концепції. У практичній частині дослідження проаналізовано 100 існуючих мобільних додатків щодо бізнес-активності та сфери міжнародного бізнесу на основі даних Google Play як найбільш використовуваної платформи у сфері ігор. До- датки та ігри досліджуються за їх доступністю за цінами, типами та рекомендованим віком для користувачів. Автори розглядають частоту функцій додатків, щоб виявити найбільш використовувані сорти та типи мобільних додатків з пер- спективою створення найбільш доцільного додатку для реалізації. Розробники 100 додатків згруповані за країнами з ме- тою аналізу поточної ситуації в сфері гейміфікації та пошуку областей з найвищою реалізацією значення гейміфікації. Автори висунули деякі з додатків для детального дослідження та визначили їхні особливості та аспекти. На кінцевому етапі дослідження запропоновано структуру та зміст доцільного додатка-гри відповідно до бачення авторів.
В статье рассмотрены исследования геймификации. Раскрыта сущность использования геймификации, ее роль в настоящее время, перспектива адаптации для студентов. Авторы рассматривают основные черты и элементы. Проанализирована тенденция популяризации геймификация на основе Google Scholar. Авторы исследуют структуру, предлагают геймификацию как инструмент для поддержания деятельности на основе игровой идеи. Обосновано сущность применения геймификации в учебном процессе. Охарактеризованы важность целей обучения и наличие обратной связи. В практической части исследования проанализированы 100 мобильных приложений в сфере международного бизнеса на основе Google Play. Приложения исследуются по ценам, типам и рекомендованным возрастом. Авторы изучают функции приложений, чтобы выявить наиболее используемые типы приложений с перспективой создания наиболее целесообразного для реализации. Разработчики 100 приложений сгруппированы по странам с целью анализа областей с высокой реализацией значения геймификации. Авторы выдвинули некоторые из приложений для будущего исследования и определили их особенности. В конце предложена структура и содержание приложения-игры в соответствии с видением авторов.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25457
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24 Частина 3 - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shyriaieva Natalia, Rohozna Valeriya, Adamkevych Antoanella.pdf412.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.