Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25561
Title: Православний рух у с. Іза на початку ХХ ст. у світлі нових архівних документів
Other Titles: Orthodox movement in the city of Iza at the beginning of the ХХ century in the light of new archival documents
Authors: Данилець, Юрій Васильович
Keywords: уряд, церква, вірники, єпископ, православний, репресії, священик, government, church, faithful, bishop, orthodox, repression, priest
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Данилець, Ю. В. Православний рух у с. Іза на початку ХХ ст. у світлі нових архівних документів / Ю. В. Данилець // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (38). – С.18-27. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 24-25 (63 назв).
Abstract: У статті розглядаються процес створення православної громади у с. Іза на Хустщині. Джерельною основою публікації виступили неопубліковані документи Австрійського державного архіву, Окружного від- ділу Національного архіву Румунії в Бая-Маре, Архіву Сербської академії наук і мистецтв в Сремських Кар- ловцях, Архіву Сербської Будимської православної єпархії в Сентендре та Державного архіву Закарпатської області. Використана також періодика початку ХХ ст., зокрема газети «Неділя», «Görögkatolikus szemle», «Православная Буковина», «Русское слово», «Нива». Автор наголошує, що дана проблематика недостатньо вивчена в сучасній українській та зарубіжній історіографії. У статті проаналізовано позицію істориків різ- них епох щодо питання відродження православ’я в с. Іза та щодо його точного датування. Радянські дослід- ники вбачали серед головних причин даного явища суто соціально-економічні передумови, ігноруючи релігійні складові. Досліджені причини православного руху, визначається роль в цьому процесі місцевого греко-като- лицького священика. На основі нових архівних документів з’ясовано політику угорського уряду щодо пра- вославного питання. Прослідковано контакти закарпатців із окремими архієреями Сербської православної церкви. Автором доведено, що угорський уряд робив тиск на керівництво церкви та домігся від нього відмо- витися у сприянні православному рухові на Закарпатті. Названі дії прем’єр-міністра та місцевих урядовців окружного та комітатського рівня порушували конституцію країни та закони про зміну релігії. У статті доведено, що репресії проти православних, які призвели до судового процесу, не припинили православний рух.
The article deals with the process of creating an Orthodox community in the village of Iza in Khust district. The source of the article was unpublished documents of the Austrian State Archives, the Regional Archive of the National Archives of Romania in Baia Mare, the Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts in the Sremsky Karlovtsi, Archive of the Serbian Buddim Orthodox Diocese in Szentendre and the State Archives of the Transcarpathian Region. Also used is the periodical of the beginning of the ХХ century, in particular the papers "Sunday", "Görögkatolikus szemle", "Orthodox Bukovina", "Russian word", "Niva". The author emphasizes that this problem is not sufficiently studied in modern Ukrainian and foreign historiography. The article analyzes the position of historians of different ages on the issue of the revival of Orthodoxy in the village of Iza and its exact dating. Soviet researchers saw among the main causes of this phenomenon purely socio-economic background, ignoring religious components. The reasons of the Orthodox movement are investigated, the role of the local Greek Catholic priest in this process is determined. On the basis of new archival documents, the policy of the Hungarian government regarding the Orthodox question was clarified. Transcarpathian contacts with the individual bishops of the Serbian Orthodox Church were followed. The author proved that the Hungarian government was putting pressure on the leadership of the church and made him refuse to assist in the Orthodox movement in Transcarpathia. The actions of the prime minister and local government officials of the district and commissariat levels violated the country's constitution and laws on the change of religion. The article proves that the repressions against the Orthodox, which led to the trial, did not stop the Orthodox movement.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25561
ISSN: 2523-4498
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(38) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Данилець Ю..pdf326.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.