Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25565
Title: Біженці, внутрішньо-переміщені особи та нелегальні мігранти на африканському континенті (2001-2016 рр.)
Other Titles: Refugees, internally displaced persons, and illegal migrants on the african continent (2001 – 2016)
Authors: Лавер, Олександр Георгійович
Матяшовська, Беата Олександрівна
Шумило, Наталія Ярославівна
Keywords: Африка, міграційні потоки, біженці, внутрішньо-переміщені особи, динаміка чисельності, population dynamics, migratory flows, refugees, internally displaced persons, Africa
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Лавер, О. Г. Біженці, внутрішньо-переміщені особи та нелегальні мігранти на африканському континенті (2001-2016 рр.) / О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська, Н. Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (38). – С.65-74. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 72-74 (87 назви).
Abstract: У статті розглядаються проблеми біженців, внутрішньо переміщених осіб та нелегальних мігрантів на африканському континенті. На початку статті подається інформація про стан бідності більшості країн африканського континенту. Автори статті вважають, що основною причиною цих негативних явищ є численні війни і конфлікти, етнічні та племінні суперечки, диктаторські режими терору в багатьох кра- їнах континенту. Негативним фактором, серед іншого, є тривалі громадянські війни в континентальних країнах. Таким чином, громадянська війна в Анголі тривала 21 рік, в Мозамбіку – 17 років, в Демократичній Республіці Конго (колишній Заїр) – 14 років і т.д. Етнічні конфлікти на африканському континенті також характеризуються їх довгостроковою стійкістю. Наприклад, етнічний конфлікт в Судані між арабсько-му- сульманським Північчю і негро-християнським Півднем, який прийняв форму громадянської війни, тривав 22 роки. Ці конфлікти мають наслідком не тільки величезну кількість жертв, більшість з яких є мирними меш- канцями, а й породжують більше біженців і внутрішньо переміщених осіб. Ці причини формують величезні потоки біженців, які направляються в більш-менш стабільні країни. У Африці це Танзанія, Південна Африка та Кенія. Утримання біженців є величезним тягарем для економіки цих країн і викликає гостру внутрішню політичну напруженість, а тому уряди цих країн намагаються депортувати біженців додому. Європейський маршрут є досить популярним для біженців з африканського континенту, що детально описано у пропо- нованій публікації.
The paper deals with the problems of refugees, internally displaced persons, and illegal migrants in the African continent. At the beginning of the article, information is provided on the state of poverty and poverty of the majority of the present African continent. The authors of the publication consider the main cause of these negative phenomena to be numerous wars and conflicts, ethnic and tribal conflicts, the dictatorial regimes of terror in many countries of the continent. The negative factor, among other things, is the prolonged civil wars in continental countries. So, the civil war in Angola lasted 21 years, in Mozambique 17 years, in the Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire), 14 years, etc. Ethnic conflicts on the African continent are also characterized by their long-term sustainability. For example, the ethnic conflict in Sudan between the Arab-Muslim North and the Negro-Christian South, which took the form of a civil war, lasted for 22 years. These conflicts have the consequence not only of the huge number of victims, the majority of whom are peaceful residents, but also generate more refugees and internally displaced persons. It is worth saying that the number of internally displaced people in the designated states of the warehouse: Mozambique-2 million ., Sudan-4.5 million, in the Democratic Republic of the Congo-2.665 million people, etc. These reasons form huge flows of refugees, which are sent to more or less stable countries. In Africa, it is Tanzania, South Africa and Kenya. Detention of refugees is a huge burden on the economy of these countries and causes a sharp internal political tension, and therefore the governments of these countries are trying to deport refugees home. The European route is quite popular for refugees from the African continent, which is described in detail in the proposed publication.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25565
ISSN: 2523-4498
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(38) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лавер О. Г., Матяшовська Б. О., Шумило Н. Я.pdf372.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.