Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2567
Title: Педагогічна сутність правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищих навчальних закладах
Other Titles: Pedagogical Essence of Legal Education of Computer Sciences Students at Higher Educational Institutions
Педагогическая сущность правового воспитания студентов информационных направлений подготовки в высших учебных заведениях
Authors: Попадич, Олена Олександрівна
Keywords: виховання, правове виховання, правова вихованість, фахівець комп’ютерної галузі, правове виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі
Issue Date: 2014
Publisher: Вінниця: ТОВ фірма «Планер»
Citation: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 38. – С. 402-407.
Abstract: У даній статті проведено аналіз педагогічної сутності правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищих навчальних закладах. Змістом статті є огляд мети, завдань, системи та інших категорій правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі; проаналізовано поняття: правове виховання, професійно-правова відповідальність, професійна правосвідомість, культура інформаційно-правової діяльності. Ключові слова: виховання, правове виховання, правова вихованість, фахівець комп’ютерної галузі, правове виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі.
Елена Попадич. Педагогическая сущность правового воспитания студентов информационных направлений подготовки в высших учебных заведениях. В данной статье проведен анализ педагогической сущности правового воспитания студентов информационных направлений подготовки в высших учебных заведениях. Содержанием статьи является обзор цели, задач, системы и других категорий правового воспитания будущих специалистов компьютерной отрасли; проанализированы понятия: правовое воспитание, профессионально-правовая ответственность, профессиональное правосознание, культура информационно-правовой деятельности. Ключевые слова: воспитание, правовое воспитание, правовая воспитанность, специалист компьютерной отрасли, правовое воспитание будущих специалистов компьютерной отрасли.
Olena Popadych. Pedagogical Essence of Legal Education of Computer Sciences Students at Higher Educational Institutions The analysis of pedagogical essence of legal education of Information Sciences students at higher educational institutions has been done in the article. The goals, tasks, systems and other categories of legal education of future Computer Sciences professionals are under consideration in this article. The concepts: legal education, professional and legal liability, professional sense of justice and culture of information - legal activity are analyzed. Keywords: upbringing, legal education, legal upbringing, Computer Sciences specialist, legal education of the future Computer Sciences experts.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2567
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попадич_Вінниця_ВАК_2014.doc106.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.