Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26201
Title: Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів Північно-Східної Угорщини у XVII ст.
Other Titles: Missionary activity of the Jesuits Order (The Society of Jesus) in the possessions of the Catholic noblemen of the North-Eastern Hungary in the XVIIth century
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ферков, О. В. Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів північно-східної Угорщини у ХVІІ ст. [Текст] / О. В. Ферков // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 173–185. – Бібліогр.: с. 181–182 (78 назв). – Рез. англ.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У запропонованій статті автор прагне показати особливості місіонерської діяльності єзуїтів у північно-східних комітатах раньомодерної Угорщини, зокрема у домініях Друґетів, Естергазі та Ракоці. Після Тридентського собору (1545–1563) важливим засобом католицької реставрації стала місіонерська діяльність як старих так і нових католицьких орденів. Найбільш успішну місіонерську діяльність в Угорщині серед усіх католицьких релігійних орденів проводили отці Товариства Ісуса. Їхня поява в Угорщині дала новий, свіжий поштовх складному процесу католицького оновлення. Особливістю діяльності єзуїтів було і те, що користувалися матеріальною і моральною підтримкою шляхтичів, отримували від них значні фундації. Серед перших місій Товариства Ісуса в Угорщині були саме ті, що діяли на території північно-східних комітатів у домініях місцевих магнатів-католиків – Друґетів, Естергазі, Ракоці. Діяльність єзуїтів на теренах Угорщини бере початок з другої половини XVІ ст. і триває аж до ліквідації ордену у 1773 р. Місіонерство єзуїтів найпомітніші успіхи демонструвала у середині XVІІ ст., коли завдяки матеріальній підтримці землевласників-конвертитів їм вдалося закріпитися у північно-східних комітатах Угорщини, у фронтирній зоні між західним і східним християнством. Перебуваючи у місіях у північно-східних комітатах, єзуїти (так само як місіонери інших католицьких орденів) постійно контактували з православним населенням. Бачимо їх при дворах вищої аристократії (Друґети, Естергазі), у маєтках середньої шляхти, середовищі містян і селянства. Тобто майже на всіх рівнях можливої релігійно-агітаційної роботи. Поряд з резиденціями і колегіумами (Кошице, Пряшів, Шарошпоток, Гуменне, Ужгород тощо) єзуїти мали десяток тимчасових місій (Кошице, Мукачево, Пацін, Парно, Серенч, Кішварда, Ченгер, Сатмар тощо) у домініях католицьких панів. Автор із впевненістю говорить, про те, що саме єзуїти дали поштовх повільному темпу католицького відродження. Окрім місіонерських завдань єзуїтські колегіуми виконували важливу роль впливу на освітньо-культурний розвиток регіону. Ключові слова: Товариство Ісуса, єзуїти, католицька реставрація, місіонерство, ранньомодерна Угорщина, Друґети, Ракоці.
In the proposed article, the author seeks to show the peculiarities of the missionary activity of the Jesuits in the north-eastern Hungarian Comitats of the Early Time, in particular in the possessions of Drugeths, Esterhazy and Rakotsi. The important mean of a Catholic restoration was the missionary activity of both old and new Catholic orders after the Trent Cathedral. The most successful missionery activity in Hungary among other catholic religious orders was carried out by the Fathers of the Society of Jesus. Their appearance in Hungary gave a new fresh impetus to the complicated process of a Catholic renewal. The peculiarity of Jesuits activity was that they used the material and moral support of the nobles, received significant funds from them. Among the first Jesuits missions in Hungary were the ones that operated in the territory of the notrth-eastern comitats in the possessions of the local tycoons-catholics: Drugeths, Esterhazy and Rakotsi. The activity of the Jesuits on the territory of Hungary dates back to the second half of the XVIth century and continues until the abolition of the Order in 1773. Missionary activity of Jesuits demonstrated the most significant success in the middle of XVIIth century, when due to material support of the Catholic landowners they managed to consolidate themselves in the north-eastern Hungarian Comitats, in the frontier zone between western and eastern Christianity. While being in missions in the northeastern comitats, the Jesuits (the same as missionaries of other Catholic orders) had been in a constant contact with the Orthodox population. We see them at the courts of the higher aristocracy (Drugeths, Esterhazy), in the estates of the middle gentry, the environment of town citizens and the peasants. That is, almost at all levels of possible religious agitation work. Along with residences and collegium (Kosice, Preshov, Sharoshpatak, Humenne, Uzhhorod, etc.), the Jesuits had a dozen temporary missions (Kosice, Mukachevo, Patsin, Parno, Serench, Kishvarda, Chenher, Satmar etc.). We can say with certainty that the Jesuits gave impetus to the slow pace of a Catholic revival. In addition to missionary tasks, Jesuits collegium played an important role in influencing the educational and cultural development of the region. Keywords: the Society of Jesus, Jesuits, Catholic restoration, missionary, early modern Hungary, Drugeths, Rakotsi.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26201
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 40 - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ.pdf653.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.