Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26507
Title: Development of information technology for complex evaluation of higher education institutions
Authors: Биков, Валерій Юхимович
Білощицький, Андрій Олександрович
Кучанський, Олександр Юрійович
Андрашко, Юрій Васильович
Діхтяренко, Олександр
Буднік, Світлана
Keywords: рейтинг університетів, вища освіта, m-симплекс
Issue Date: 2019
Publisher: Information Technologies and Learning Tools
Citation: 1. Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Dikhtiarenko O., Budnik S. Development of information technology for complex evaluation of higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 73, Issue 5. P. 293–306. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397
Series/Report no.: 73;5
Abstract: У статті розглянуто метод комплексного оцінювання закладів вищої освіти на основі обчислення узагальненого об’єму m-симплексу. Кожен з видів діяльності закладу вищої освіти (освітній, науковий виховний, інноваційний тощо) задає осі простору, у якому будується m-симплекс. Після оцінювання закладу вищої освіти за вказаними m видами діяльності проставляються точки на відповідних осях та будується m-симплекс. Узагальнений об’єм даного m-симплексу, що розраховується на основі формули КеліМенгера, визначає інтегральну кількісну оцінку діяльності закладу вищої освіти. Для верифікації вказаного методу оцінювання діяльності закладу вищої освіти було розглянуто відомі методи оцінювання та описано деякі види діяльності, що можуть братися за основу при визначенні осей, на яких будується m-симплекс. Наукова складова діяльності закладу вищої освіти визначається обсягом опублікованих статей та їх цитуванням у міжнародних наукометричних базах даних. Навчальна складова охоплює підготовку фахівців з відповідних спеціальностей, їх затребуваність на ринку праці. Міжнародна складова стосується участі закладу вищої освіти в міжнародних програмах та проєктах. Описаний метод може бути використаний для моніторингу результатів діяльності закладів вищої освіти та їх окремих структурних підрозділів. Результати моніторингу є важливими для комплексного оцінювання не тільки стану забезпечення всіх складових діяльності конкретного закладу вищої освіти, але й стану наукової, навчальної, міжнародної, інноваційної та інших видів діяльності закладів вищої освіти конкретного регіону та держави в цілому. У статті було вибудувано перелік показників, за якими було оцінено декілька українських закладів вищої освіти. Також наведено порівняння отриманих кількісних оцінок з оцінками цих закладів вищої освіти в міжнародних системах оцінювання діяльності університетів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26507
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри cистемного аналізу та теорії оптимізації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3397-Article Text-14080-1-10-20191031.pdf176.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.