Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2711
Title: Сучасні підходи до лікування хворих з обтураційною жовтяницею доброякісного генезу
Other Titles: Modern approaches to tritment of patients with obstructive jaundice benign genesis
Authors: Запорожченко, Б.С.
Горбунов, А.А.
Муравйов, П.Т.
Кірпічнікова, К.П.
Колодій, В.В.
Бондарець, Д.А.
Keywords: механічна жовтяниця, хронічний панкреатит, хірургічне лікування
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Сучасні підходи до лікування хворих з обтураційною жовтяницею доброякісного генезу [Текст] / Б. С. Запорожченко, А. А. Горбунов, П. Т. Муравйов та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Спектраль, 2014. – Вип. 1(49). – С. 80–82. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 81–82 (2 назви).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Незважаючи на впровадження в клініки нових методів діагностики та мініінвазивних технологій, питання сучасної діагностики та раціональної лікувальної тактики при механічній жовтяниці залишаються одними з найбільш складних у хірургічній гастроентерології. З 2009 по 2014 рік в хірургічній клініці з приводу синдро- му обтураційної жовтяниці комплексне хірургічне лікування отримали 162 хворих. Жовчнокам’яна хвороба, ускладнена холедохолітіазом, стала причиною розвитку обтураційної жовтяниці у 76 (46,9%) хворих. Руб- цеві стриктури спільної жовчної протоки розвинулися у 17 (10,5%) випадках. Хворих з псевдотуморозною формою хронічного панкреатиту було 47 (29,0%), фіброзно-кістозною – 3 (1,9%), з фіброзно- дегенеративною – 19 (11,7%). Хворим виконувалися малоінвазивні, дренуючі і резекційні оперативні втру- чання. Після мініінвазивних і дренуючих операцій летальних випадків не відзначено. Після резекційних оперативних втручань розвиток післяопераційних ускладнень у вигляді ерозивної кровотечі, неспромож- ності панкреатодигестивного анастомозу, тромбоемболії легеневої артерії і гострої серцево-судинної недостатності виявлено в 9,1% (6 хворих). Летальність склала 6,0%. Ключові слова: механічна жовтяниця, хронічний панкреатит, хірургічне лікування
Description: Despite the introduction in clinics of new methods of diagnostics and minimally invasive technologies, problems of modern diagnostics and rational treatment strategy in obstructive jaundice remains one of the most serious in surgical gastroenterology. From 2009 to 2014 in the surgical clinic 162 patients because of the obstructive jaundice syndrome complex were treated. Cholelithiasis, complicated with choledocholithiasis was the cause of the development of obstructive jaundice in 76 (46.9%) of patients. Cicatricial strictures developed in the common bile duct in 17 (10.5%) of cases. Patients with pseudotumoral form of chronic pancreatitis – 47 (29.0%), fibrocystic form – 3 (1.9%), with fibro-degenerative form – 19 (11.7%). To patients minimally invasive, drainaging and resective interventions were performed. After minimally invasive and drainaging interventions lethal cases were absent. After resective interventions the development of postoperative complications such as arrosive bleeding, pancreatodigestive anastomosis incompetency, pulmonary embolism and acute cardiovascular failure were noted in 9.1% (6 patients), death occurred in 4 cases. Mortality rate was 6.0%. Key words: jaundice, chronic pancreatitis, surgical treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2711
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (49) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.