Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27584
Title: Geopoliticl tendencies of Functioning and Development of the youth labor market
Other Titles: ГЕОПОЛИТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Authors: Kodatska, Natalia
Girman, Alla
Кодацька, Н. О.
Гірман, А. П.
Keywords: demographic development, process of depopulation, level of employment, labour-market youth, sexual-age-old structure of population, демографічний розвиток, процес депопуляції, рівень зайнятості, молодіжний ринок праці, статево- вікова структура населення.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Kodatska, N. Geopoliticl tendencies of Functioning and Development of the youth labor market [Текст] / N. Kodatska, A. Girman // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2019. – Вип. 26№Ч. 1. – C.79-83
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: The features of functioning and development of the youth labor market are considered. The mechanism of the influence of demographic factors on the formation of the number of economically active population is revealed. The processes of natural and mechanical movement of the population and their influence on the formation of the youth labor market are researched. The qualitative demographic characteristics that influence the level of social and labor activity of the labor force, which include the age and gender structure of the population, the level of qualification, and labor mobility of the labor force are analyzed. A structural and comparative analysis of population’s sexual composition was conducted to determine the proportions of its individual age groups. It is concluded that the process of shaping the labor market depends on many factors, we note the main demographic ones: birth rate and mortality, gender-age structure of the population, migration processes, dynamics of population by type of settlement.
Розглянуто особливості функціонування та розвитку ринку праці молоді. Виявлено механізм впливу де- мографічних чинників на формування чисельності економічно активного населення. Досліджено процеси природного та механічного руху населення та їх вплив на формування ринку праці молоді. Підкреслено, що кризові демографічні процеси в останні роки призвели до сучасних і потенційних втрат трудового потенціалу і деформації його структури, формування дефіциту робочої сили, значного погіршення якості працездатного населення. Проаналізовано якісні демо- графічні характеристики, що впливають на рівень соціально-трудової активності робочої сили, які включають вікову та гендерну структуру населення, рівень кваліфікації та трудову мобільність робочої сили. Був проведений структурний і порівняльний аналіз статевого складу популяції для визначення пропорцій окремих вікових груп. В статті констатова- но, що глобалізаційні процеси визначають вплив на перетворення основного елементу світової соціально-економічної системи – на міжнародний ринок праці, змінюючи формулу формування і розвитку останнього проекту. Було виділено наступні напрямки впливу глобалізації на розвиток ринків праці країн: значні зміни в масштабах і структурі світової зайнятості, безперервна модернізація структури зайнятості з випереджаючим зростанням частки зайнятих у сфері по- слуг; загальний і структурний дефіцит робочої сили в розвинених країнах, що вимагає від розвинених країн залучення мігрантів для збереження чисельності економічно активного населення; зростання мобільності робочої сили, що су- проводжується активізацією процесів міждержавних трудових рухів у світовій економіці (відтік висококваліфікованої робочої сили з менш розвинених країн); поглиблення поляризації в доходах працівників різних рівнів; відмова від макроекономічного стимулювання сукупного попиту з метою збільшення зайнятості, а також скорочення тривалості робочого часу як засобу зниження безробіття. Зроблено висновки, що процес формування ринку праці залежить від ба- гатьох факторів, відзначимо основні демографічні: народжуваність і смертність, гендерно-вікова структура населення, міграційні процеси, динаміка чисельності населення за типами населених пунктів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27584
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 26 Частина 1 - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEOPOLITICL TENDENCIES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT.pdf294.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.