Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27727
Title: K Dynamice dialektu ukrajinsko-slovenskeho pohranici: spojky v narecich obci Ubla a Malyj Bereznyj
Other Titles: ON THE UKRAINIAN-SLOVAK BORTHERLAND DIALECT DYNAMICS: CONJUNCTIONS IN THE UBLA AND MALYI BEREZNYI SUBDIALECTS
Authors: Vashychek, M.
Keywords: говори українсько-словацького порубіжжя, динаміка говірок, діалектні корпуси, сполучники, Малий Березний, Убля
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Vashychek, M. K Dynamice dialektu ukrajinsko-slovenskeho pohranici: spojky v narecich obci Ubla a Malyj Bereznyj [Текст] / M. Vashychek // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Філологія; / ред.кол.: Н. Венжинович (гол.), Г. Шумицька та ін. – Ужгород : ПП Данило С. І., 2019. – Вип. 1(41). – С. 25-32
Series/Report no.: Філологія;
Abstract: У статті проаналізовано вживання сполучників у сучасних говірках сіл Убля (Словаччина) та Малий Березний (Україна), розташованих на невеликій відстані одне від одного. Після Другої світової війни вони були розділені чехословацько-радянським кордоном і потрапили під вплив різних літературних мов – словацької, з одного боку, і української та російської, – з іншого. Для аналізу було використано звукові записи сучасного діалектного мовлення, проведені автором протягом польових досліджень у згаданих селах у 2011 – 2016 роках, на основі яких було створено діалектні корпуси. В обох піддіалектах були записані такі сполучники з однаковою функцією: a, aˈbo, aˈby, aj, aˈle, bo, by, ci, či, ˈdoki, xoc, xoť, i, jak, jaˈkij, kiď, ki / kiˈby, koˈli, koˈtryj, ˈkuľko, ˈlem by, ˈpoki, šo, ta, taj, taˈkij, ˈzato, ˈzato že, že, žeˈby. Аналіз показав, що діалектна система сполучників у досліджуваних говірках добре збережена, хоча виявлено деякі зміни, які є віддзеркаленням дивергентного розвитку цих говірок після 1945 року. Наприклад, в Ублі було зазначено словакізми aˈlebo, ked’ і ˈlebo, яких немає в сучасній говірці Малого Березного, і навпаки, наші інформанти з Малого Березного вживають сполучники xoˈča, xoˈt’a, jakˈšo, poˈtomu šo, ˈšob(y), toˈmu šo, яких не знає говірка Ублі, що є свідченням впливу літературної української та російської мов. Результати нашого аналізу діалектних сполучників дозволяють припустити, що навіть порівняно короткий час існування національних кордонів і, як наслідок, вплив різних літературних мов призводить до значної діалектної диференціації. Отже, первісна діалектна система сполучників в основному збережена в обох діалектах, і завдяки літературним мовам у неї проникають нові мовні одиниці, але поки що лише як рідкісні синоніми діалектних сполучників. Проте навіть на прикладі функціональної лексики очевидно, що обидва діалекти поступово віддаляються один від одного через різну мовну ситуацію.
This paper is devoted to the current state and development of conjunctions in Southern Carpathian dialects in the Ukrainian-Slovak borderland. It is focused on the subdialects of two villages – Ubla (Slovakia, Snina District) and Malyi Bereznyi (Ukraina, Velykyi Bereznyi District). After World War II they were separated by Czechoslovak-Soviet border and came under the influence of different literary languages – Slovak, on the one hand, and Ukrainian and Russian on the other hand. This analysis is based on the dialect material obtained during our own field research, carried out since 2011 in this area. The dialect corpus of the Ubla village consists of 62182 language units, and the dialect corpus of the Malyi Bereznyi village consists of 47962 language units. Acquired recordings were transcribed and processed into dialect corpоra, which made it possible to compare the selected part of the dialect lexical system including the word frequency. In both subdialects the following conjunctions with the same function were recorded: a, a’bo, a’by, aj, a’le, bo, by, ci, či, ‘doki, xoc, xoť, i, jak, ja’kij, kiď, ki / ki’by, ko’li, ko’tryj, ‘kuľko, ‘lem by, ‘poki, šo, ta, taj, ta’kij, ‘zato, ‘zato že, že, že’by. The original dialect system of conjunctions is therefore essentially preserved. However, significant differences were also noted. For example, in the subdialect of Ubla Slovak borrowings aˈlebo, ked’ and ˈlebo were recorded, which do not occure in Malyi Bereznyi, on the contrary, speakers from Malyi Bereznyi use conjunctions xoˈča, xoˈt’a, jakˈšo, poˈtomu šo, ˈšob(y), toˈmu šo, which are borrowings from standard Ukrainian or Russian and are not known in Ubla. The results of our analysis of dialect conjunctions therefore suggest that even a relatively short time of existence of national borders and consequently influence of different literary languages leads to a significant dialect divergence.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27727
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Філологія. Випуск 1(41) - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K DYNAMICE DIALEKTŮ UKRAJINSKO-SLOVENSKÉHO.pdf487.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.