Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28596
Title: Писемні джерела дослідження діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-східної Угорщини у середньовіччі та ранньому новому часі
Other Titles: Written sources of research on the activities of catholic Religious orders in the territory of north-eastern hungary in the Middle ages and the early modern times
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Keywords: католицькі релігійні ордени, пауліни, єзуїти, францисканці, Північно-Східна Угорщина
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ферков, О. В. Писемні джерела дослідження діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-східної Угорщини у середньовіччі та ранньому новому часі [Текст] / О. В. Ферков // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2 (41). – С.73-85. – Бібліогр.:с.79-82 (92 нази). – Рез. англ.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Північно-східні комітати Угорського королівства як зона фронтиру стали об’єктом розселення монахів різних католицьких орденів у ХІІІ ст., які серед багатьох інших завдань виконували місіонерську роботу, поширювали католицьку віру серед схизматів, поганців тощо. У XVI – початку XVIІІ ст. ця територія стала ареною гострого політичного та конфесійного протистояння між угорською елітою. У багатогранні конфесійні відносини з різною інтенсивністю включилися католицькі релігійні ордени – францисканці, пауліни, єзуїти та ін. Метою статті є охарактеризувати доступну джерельну базу з проблематики діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-Східної Угорщини та визначити перспективи майбутніх пошуків. Діяльність католицьких релігійних орденів на території північно-східних комітатів Угорщини представлена достатньою джерельною базою для проведення ґрунтовного дослідження. Однак, джерела різних періодів збереглися не однаково. Через загальний хаос і агресивну секуляризацію середини XVI ст. значна частина монастирських архівів була знищена або розпорошена. Слабко відображена в джерелах діяльність перших місіонерів ордену св. Франциска кінця XVI – перших років XVIІ ст. Втім, саме у цей час до процесу католицького оновлення долучаються отці Товариства Ісуса і це залишило помітний слід в джерелах. Із 1622 року, із утворенням Конгрегації поширення віри, з Риму до місіонерів в Угорщині надходило десятки інструкцій, призначень, а звідти відповідно – звіти. Цей пласт джерел мабуть найкраще відображає успіхи та невдачі місіонерства. Враховуючи, що значна частина архівних та опублікованих документальних матеріалів впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. опрацьована вченими не у повній мірі, автор констатує, що тематика історії католицьких релігійних орденів доби Середньовіччя та раннього нового часу має хороші перспективи подальшого дослідження. Ключові слова: католицькі релігійні ордени, пауліни, єзуїти, францисканці, Північно-Східна Угорщина.
The North-Eastern Comitats of the Kingdom of Hungary as a frontier zone became the object of settlement of monks of various Catholic orders in the XIII century. These monks performed missionary work, spread the Catholic faith among the schismatics, fasiqs and the like among many other tasks . In XVI – early XVIІІ centuries, this territory became the arena of fierce political and religious confrontation for the Hungarian elite. Catholic religious orders – Franciscans, Paulines, Jesuits, etc. – joined the multifaceted confessional relations with different intensity. The purpose of the article is to characterize the available sources on the problems of Catholic religious orders in the territory of North-Eastern Hungary and to determine the prospects for future searches. The activity of Catholic religious orders in the territory of the North-Eastern Comitats of Hungary is represented by a sufficient source base for in-depth research. However, sources from different periods were preserved not equally well. Due to general chaos and aggressive secularization of the mid – XVI century a considerable part of the monastery's archives were destroyed or dispersed. The activity of the first missionaries of the order of St. Francis of the late XVI – early XVII century is poorly reflected in the sources. However, it was at this time that the founding fathers of the of Jesus Union joined the process of Catholic renewal and this left a noticeable trace in the sources. From 1622, with the formation of the Congregation for the propagation of faith tens of instructions, assignments, and thence, respectively, reports were sent from Rome to missionaries in Hungary. This layer of sources perhaps better reflects the successes and failures of missionary work. Given that a significant part of archival documentary and published materials of XIX century – beginning of the XXI century were not fully processedby the scientists, the author states that the history of Catholic religious orders of the Middle Ages and early modern time has good prospects for further research. Keywords: Catholic religious orders, Paulines, Jesuits, Franciscans, North-Eastern Hungary.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28596
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 2(41) - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ферков, О. В. Писемні джерела дослідження.pdf583.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.