Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2879
Title: Неоад’ювантна гормонотерапія місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку
Other Titles: Neoadjuvant hormone therapy hormon-dependent locally disseminated breast cancer in women of reproductive age
Authors: Ігнат, Михайло Володимирович
Русин, Андрій Васильович
Ігнат, Володимир Іванович
Рішко, Марія Федорівна
Keywords: неоад’ювантна гормонотерапія, рак грудної залози, репродуктивний вік
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Неоад’ювантна гормонотерапія місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку [Текст] / М. В. Ігнат, А. В. Русин, В. І. Ігнат, М. Ф. Рішко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2014. – Вип. 2(50). – С. 160–163. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 163 (8 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: В Закарпатському обласному клінічному онкологічному диспансері розроблено метод неоад’ювантної гор- монотерапії місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку, що включає в себе застосування агоністу лютеїнізуючого гормона рилізинг-гормона (Золадекс) у поєднанні із антиестрогеном (Тамоксифен), що зумовлює повну медикаментозну блокаду яєчників. При обстеженні пацієнтів з гормонозалежним раком грудної залози у пременопаузі, які отримували гормонотерапію протя- гом 4 місяців, виявлено, що повної регресії пухлини не відзначали в жодної з пацієнток. Часткову регресію в діапазоні від 32% до 64% спостерігали у 51 пацієнтки (92,7%). Стабілізацію процесу виявили у 4 пацієн- ток (7,3%). Регресію пухлини понад 50% досліджено у 39 пацієнток (70,9%). Прогресування пухлинного процесу не спостерігали. Отримані результати свідчать, що проведення неоад’ювантної гормонотерапії з використанням Золадексу і Тамоксифену дозволило досягти значної регресії пухлини у більшості пацієн- ток, що відповідно уможливлює виконання органозберігаючих операцій у 90% хворих. Побічних реакцій застосованих препаратів у жодному випадку не спостерігали. Ключові слова: неоад’ювантна гормонотерапія, рак грудної залози, репродуктивний вік
Description: In the Transcarpathian regional clinical oncology center developed a method of neoadjuvant hormone therapy hormone-dependent locally disseminated breast cancer in women of reproductive age, which includes the use of agonist luteinizing hormone releasing hormone (Zoladex) in combination with antiestrogens (tamoxifen), which leads to complete drug ovarian blockade. When examined patients with hormone-dependent breast cancer in premenopausal receiving hormone therapy for 4 months found that complete tumor regression was not observed in any of the patients. Partial regression in the range of 32% to 64% was observed in 51 patients (92.7%). Stabilization process found in 4 patients (7.3%). Tumor regression of more than 50% of studies in 39 patients (70.9%). Progression of tumor was not observed. The results suggest that neoadjuvant hormone therapy using Tamoxifen and Zoladex possible to achieve significant tumor regression in most patients, in accordance enables execution organ operations in 90% of patients. Adverse reactions of drugs applied in no way observed. Key words: neoadjuvant hormone therapy, breast cancer, reproductive age
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2879
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (50) - 2014
Наукові публікації кафедри онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.