Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29321
Title: Попередження поширення флегмон шиї у клітковину середостіння та розвитку гострого низхідного медіастиніту
Authors: Сніжко, С.С.
Keywords: глибока флегмона шиї, гострий медіастиніт, хірургічне лікування, deep phlegmon of neck, acute mediastinitis, surgical treatment
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Сніжко, С. С. Попередження поширення флегмон шиї у клітковину середостіння та розвитку гострого низхідного медіастиніту [Текст] / С. С. Сніжко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 66–69. – Бібліогр.: с. 69 (5 назв).
Abstract: Проведено аналіз безпосередніх результатів лікування 43 хворих із глибокими флегмонами шиї, ускладненими гострим низхідним медіастинітом за 2014–2018 рр. Вік хворих від 21 до 72 років, в середньому 36,3±3,9 року. Для діагностики застосовували рентгенографію органів грудної клітки, ультрасонографію, комп’ютерну томографію, за показаннями фібробронхоскопію та фіброезофагогастродуоденоскопію. Одонтогенну флегмону шиї мали 19 (44,2%) хворих, нагноєний лімфаденіт – 10 (23,2%), тонзилогенну – 9 (20,9%), гнійний тиреоїдит – 2 (4,6%) хворих. Захво- рювання ускладнилося передньо-верхнім гострим низхідним медіастинітом – у 22 (51,1%) хворих, верхнім – у 7 (16,3%), тотальним – у 14 (32,7%). Встановлені діагностичні ознаки, які дозволяють запідозрити поширення гнійного процесу на середостіння. Запропоновано методику попередження поширення гнійної інфекції із міжфасціа- льних проміжків шиї у клітковину середостіння, яка полягає у ретростернальному інтрамедіастинальному введенні антибактеріальних середників. При використанні даної методики відзначали зниження частоти розвитку гострого гнійного медіастиніту, померли 7 (16,3%) хворих.
The analysis of direct results of treatment of 43 patients with deep phlegmons of the neck complicated by acute downward mediastinitis for 2014-2018. The age of the patients from 21 to 72 years, on average 36.3 ± 3.9 years. For diagnostics, X-ray of the chest organs, ultrasonography, computer tomography, according to indications of fibrobronchoscopy and fibroezofagogastroduodenoscopy were used. There were 19 (44.2%) patients with odontogenic phlegmon, suppurated lymphadenitis– 10 (23.2%), tonsilogen– 9 (20.9%), purulent thyroiditis– 2 (4.6%) patients. The disease was complicated by the anteriorupper acute downward mediastinitis in 22 (51.1%) patients, the upper ones were 7 (16.3%), total– 14 (32.7%). Established diagnostic signs that allow you to suspect the spread of purulent process on the mediastinum. The method of preventing the spread of purulent infection from interfascial neck gaps in the mediastinal cell line, which consists in retrosternal intramedyal administration of antibacterial agents, is proposed. With the use of this technique, a decrease in the incidence of acute purulent mediastinitis was noted in 7 (16.3%) patients.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29321
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.