Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29339
Title: . Аналіз стану забруднення грунту в Закарпатській області в динаміці впродовж 2013–2017 років
Authors: Микита, Христина Іванівна
Рогач, Іван Михайлович
Коваль, Галина Миколаївна
Keywords: проби ґрунту, забруднення ґрунту, профілактичні заходи, soil sample, soil pollution, preventive measures
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Микита, Х. І. Аналіз стану забруднення грунту в Закарпатській області в динаміці впродовж 2013–2017 років [Текст] / Х. І. Микита, І. М. Рогач, Г. М. Коваль // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 119–124. – Бібліогр.: с. 123–124 (12 назв).
Abstract: 1. Значна кількість досліджених проб ґрунту, відібраних у населених пунктах Закарпатської області, не відповідають вимогам Держстандарту за санітарно-хімічними, бактеріологічними та гельмінтологічними показниками. 2. Найбільш забруднений ґрунт важкими металами у місцях зберігання токсичних відходів, у зоні впливу транс- портних магістралей, зоні впливу промислових підприємств і санітарно-захисній зоні промислових підприємств; пестицидами – у місцях виробництва продукції рослинництва та місцях застосування пестицидів; бактеріологічне та гельмінтологічне забруднення – у житловій зоні та території дитячих закладів. 3. Серед найважливіших заходів запобігання забруднення ґрунту є розробка та впровадження законодавчих актів національного й міжнародного рівнів, що призначені регулювати процеси утворення та знешкодження відходів, створення безвідходних та маловідходних технологічних схем виробництва, а також проведення моніторингу вмісту токсичних речовин у природних об’єктах.
1. A significant number of soil samples from settlements of the Transcarpathian region, do not meet the requirements of the State Standard for sanitary-chemical, bacteriological and helminthological indicators. 2. The most polluted soil by heavy metals are in the places of storage of toxic waste, in the zone of influence of the transport highways, zone of influence of industrial enterprises and sanitary-protection zone; pesticides ‒ in places of crop production and in places use of pesticides; bacteriological and helminthological ‒ in residential area and territory of children’s institutions. 3. Among the most important events are measures to prevent polluted soil is development and implementation of legislative acts national and international levels, which are intended to be regulated the processes of formation and disposal of waste, creation of non-waste and low-waste technological schemes of production, and to do the monitoring of the content of toxic substances in natural objects.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29339
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.